Logo DEKRA Certification

Urządzenia Ciśnieniowe i Spawalnictwo

 

 

 

Urządzenia Ciśnieniowe i Spawalnictwo - Kwalifikacja i Odbiory Techniczne

(dyrektywy: PED 2014/68/UE, TPED 2010/35/EU)


 
Bezpieczeństwo wykorzystania urządzeń ciśnieniowych stanowi jeden z ważnych elementów polityki Unii Europejskiej. Wprowadzając specjalne dyrektywy, Parlament Europejski wymusił na producentach stosowanie określonych norm i procedur, służących zarówno ochronie ludzi, jak i m.in. swobodnemu obrotowi w obrębie rynku Unijnego.

Wprowadzone dyrektywy dotyczą projektowania i produkcji zbiorników ciśnieniowych, rurociągów itp. o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara oraz ciśnieniowych urządzeń transportowych. Jednocześnie, zharmonizowane z dyrektywmi normy określają szczegółowe wymagania w zakresie stosowanych technologii spawania oraz uprawnień personelu spawalniczego.
   

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

 
 • Odbiory elementów ciśnieniowych (wg PED 2014/68/UE - moduł F i G oraz TPED 2010/35/EU):
  • zatwierdzanie dokumentacji technicznej
  • sprawdzanie uprawnień spawaczy i personelu NDE
  • sprawdzanie zgodności elementów z dokumentacją i obowiązującymi normami
  • sprawdzenie dokumentacji jakościowej przygotowanej przez producenta
  • nadzór podczas montażu kotłów
  • nadzór nad próbami ciśnieniowymi
  • odbiory ciśnieniowych urządzeń transportowych

 • Weryfikowanie personelu i procedur spawalniczych:

 • Reprezentowanie Klienta wg norm europejskich i ASME.
 
 

Korzyści dla Twojej organizacji:

 • Projektowanie i produkcja urządzeń ciśnieniowych (oraz wykorzystywanie procedur spawalniczych) w zgodzie z wymaganiami dyrektyw UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ ww. urządzeń w całej Unii Europejskiej.
 • Certyfikat wystawiony przez DEKRA to obiektywny dowód spełnienia wymagań międzynarodowych norm i dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i jakości.
 • Eksperci DEKRA posiadają wieloletnie, globalne doświadczenie w zakresie auditów i certyfikacji, gwarantując sprawną, rzetelną i efektywną realizację zamówionych przez Ciebie usług.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie znakowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

   

Dla kogo?

 • Usługi w zakresie kwalifikacji i odbiorów technicznych (inspektor NoBo) przeznaczone są dla wszystkich producentów urządzeń ciśnieniowych podlegających dyrektywie PED i TPED (np. kotłów energetycznych i wymienników ciepła oraz zbiorników ciśnieniowych, rurociągów i ciśnieniowych urządzeń transportowych).
 • Usługi w obszarze technologii spawalniczych (w tym audity drugiej strony), certyfikacji spawaczy, zakładów i systemów zarządzania polecamy każdej firmie wykorzystującej technologie spawalnicze (np. produkcja, energetyka, budownictwo, kolejnictwo).
 
   

Normy i dyrektywy, które stosujemy:

Dyrektywy UE:
 • nowa dyrektywa PED 2014/68/UE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych
 • TPED - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE

Normy zharmonizowane i międzynarodowe:
 • w zakresie elementów ciśnieniowych:
  • PN-EN 12952 – „Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze”
  • PN-EN 13480 – „Rurociągi przemysłowe metalowe”
  • PN-EN 13445 – „Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe”
 • w zakresie certyfikacji spawaczy:
  • PN-EN 9606-1 – „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1 – Stale”
  • PN-EN 1418 - „Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali"
  • PN-EN ISO 9606-2 - „Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium"
  • PN-EN ISO 9606-3 - „Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedzi"
  • PN-EN ISO 9606-4 - „Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 4: Nikiel i stopy niklu"
  • PN-EN ISO 9606-5 - „Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu"
 • w zakresie technologii spawalniczych:
  • PN-EN ISO 15614-1 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu” »»
 
   

Kontakt

  
   

Informacje dodatkowe:

      

                       

 

 

 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania