ABC śladu węglowego

ABC śladu węglowego

07 paź 2021

3 pytania do Marzeny Hunder-Kukier, specjalistki ds. biomasy i biopaliw w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Co to jest ślad węglowy?


Ślad węglowy (z ang. carbon footprint CFP) jest to metoda określenia wpływu organizacji, produktu, wydarzenia lub pojedynczej osoby na zmiany klimatu. Na ślad węglowy składają się emisje gazów cieplarnianych (z ang. greenhouse gases GHG) wytwarzane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działania organizacji lub pojedynczej osoby, w całym cyklu życia produktu/wydarzenia. Z punktu widzenia biznesu, na ślad węglowy Twojej organizacji składają się m.in. emisje GHG z ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń biurowych, wykorzystywanych przez pracowników komputerów, drukarek, czajników, toalety, jak również z komunikacji publicznej lub floty samochodowej. Za ślad węglowy danego produktu odpowiadają głównie emisje GHG z pozyskania i transportu surowców, wykorzystania nośników energii, a także z utylizacji odpadów.


Jakie gazy składają się na ślad węglowy?


Ślad węglowy podajemy w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2-eq). Jednak w jego obliczeniach, oprócz dwutlenku węgla, należy uwzględnić także inne gazy. Są to metan, podtlenek azotu, wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory oraz sześciofluorek siarki. Przedstawienie emisji  każdego z tych gazów w formie ekwiwalentu dwutlenku węgla obrazuje siłę jego oddziaływania na efekt cieplarniany w porównaniu do siły oddziaływania dwutlenku węgla. Wyrażanie emisji różnych gazów cieplarnianych w formie ekwiwalentu dwutlenku węgla można porównać do sprowadzenia kilku różnych ułamków zwykłych do wspólnego mianownika.


Czy istnieje instrukcja pomiaru śladu węglowego?


Tak, są dostępne standardy, które pomagają firmom zrozumieć założenia do wykonania koniecznych obliczeń oraz zaplanować niezbędne działania w tym kierunku. Najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane cztery normy to: stworzony przez  koalicję 170 międzynarodowych instytucji praktyczny przewodnik dla firm „GHG Protocol Corporate Standard”, opracowany przez British Standards Institute (BSI) standard PAS 2050:2011 „Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emission of goods and services”,  standard PN-EN ISO 14067:2013  „Gazy cieplarniane. Ślad węglowy wyrobów. Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji” oraz stworzona przez Global Reporting Initiative (GRI) norma „GRI305: Emissions 2016.


Określenie śladu węglowego to nie tylko obliczenia matematyczne, ale cały proces obejmujący sformułowanie założeń, zebranie danych, kalkulację oraz poprawne zaraportowaniu uzyskanego wyniku. W kolejnej części wywiadu dowiecie się m.in. jak obliczyć swój ślad węglowy.

 

 

Kategoria: Biopaliwa

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Certification Sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...