Certyfikacja auditorów wewnętrznych ISO 14001

Certyfikacja auditorów wewnętrznych ISO 14001

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2004

 

Potrzebujesz obiektywnego dowodu potwierdzającego wysoki poziom Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych?
Chcesz wyróżnić się na rynku pracy dzięki osobistemu certyfikatowi cenionej międzynarodowej jednostki?
Interesujesz się ochroną środowiska i związanymi z nią rozwiązaniami oraz wiążesz swoją przyszłość zawodową z zarządzaniem środowiskiem?

 

Certyfikacja osób w DEKRA

 

Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

 

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA pracownicy i pracodawcy w Polsce uzyskują przewagę nad konkurencją i osiągają sukces w całej Unii Europejskiej.

 

Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą egzaminu  pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.

 

 

Co daje certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego od DEKRA?

 

DEKRA to wyróżniające się na rynku polskim programy certyfikacji osób w zakresie zarządzania środowiskiem zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001.

 

 

Korzyści dla pracodawcy

 

 • Zarządzanie Środowiskowe na podstawie ISO pozwala firmom i instytucjom efektywnie zmniejszyć negatywny wpływ ich działalności na środowisko. 

 • Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi Twojej firmy.

 • Certyfikacja pracowników w zakresie zarządzania środowiskiem to większa wiarygodności organizacji oraz spełnienie zasad odpowiedzialności społecznej.

 

 

Korzyści dla pracownika

 

 • Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

 • Coraz więcej firm zaczyna dostosowywać swoją działalność do wymogów społecznej odpowiedzialności i ogólnego trendu dbania o środowisko. Oznacza to, że zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie będzie rosnąć.

 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA zyskasz ważny atut w rozmowach z pracodawcą, a Twoja pozycja konkurencyjna na rynku pracy Unii Europejskiej znacząco wzrasta.

 

 

Jakie wymagania musisz spełnić?

 

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu na Auditora Wewnętrznego ISO 14001, musisz udokumentować (łącznie):

 

 • Wykształcenie (co najmniej średnie)
 • Doświadczenie zawodowe - w zależności od wykształcenia:

- 1 rok rok wykonywania obowiązków/czynności związanych z tematyką SZŚ, jeśli masz średnie wykształcenie

- 6 miesięcy wykonywania czynności związanych z SZŚ, jeśli masz wykształcenie wyższe

- 3 miesiące miesiące wykonywania czynności związanych z tematyką SZŚ, jeśli masz wykształcenie wyższe i studia podyplomowe z zarządzania środowiskowego

 • Ukończone szkolenie (min. 16 h) auditora wewnętrznego SZŚ.
 • Udokumentowane przeprowadzenie min. 2 auditów wewnętrznych, z tego co najmniej 4 dni na miejscu w audytowanej organizacji plus działania poauditowe, obejmujące przegląd dokumentacji, zaplanowanie, przeprowadzenie i sporządzenie raportu z auditu.

 

Napisz do nas, a otrzymasz odpowiedni wniosek. Poprosimy Cię o jego przesłanie oraz dołączenie dyplomów, certyfikatów i świadectw pracy.

Powiadomimy Cię pisemnie o wyniku weryfikacji Twojego wniosku. 

 

 

Warunkowe dopuszczenie do egzaminu

 

Jeśli nie spełniasz wymagania w postaci udokumentowanej wystarczającej liczby auditów, Menedżer Produktu ds. Środowiska, BHP i Efektywności Energetycznej DEKRA Certification może warunkowo dopuścić Cię do egzaminu.


W takim przypadku certyfikat zostanie wydany warunkowo na okres 1 roku. W tym czasie należy dostarczyć dowody poświadczające zdobyte doświadczenie. Jeśli tego nie zrobisz, ważność certyfikatu automatycznie wygasa po upływie roku. W przeciwnym razie zostaje przedłużony na kolejne 2 lata.    
  

 

Jak wygląda proces certyfikacji?

 

Decyzję o certyfikacji podejmuje Komitet Techniczny DEKRA na podstawie:

 • zatwierdzonego wniosku o certyfikację
 • dokumentów egzaminacyjnych

 

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

 

 

Decyzja o wyniku procesu przekazywana jest pisemnie. W przypadku decyzji pozytywnej, kandydat informowany jest również o wymaganym terminie procesu nadzoru, który powinien odbyć się między pierwszym dniem 15 miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego.

Od decyzji Komitetu Technicznego można się odwołać.

 

 

Typ i charakter egzaminu

 

Egzamin pisemny dla kandydatów na AWŚ składa się z 40-minutowego testu jednokrotnego wyboru. Składa się on z 25 pytań, wśród których 3 pytania dotyczą wymagań prawnych.


Podczas egzaminu kandydat może korzystać z następujących materiałów pomocniczych:

 • norma ISO 14001,
 • norma ISO 19011.

 

 

Nadzór procesu certyfikacji

 

Po przyznaniu certyfikatu niezbędne jest okresowe sprawdzanie, czy osoba która otrzymała certyfikat nadal spełnia określone wcześniej wymagania oraz czy aktywnie doskonali swoje kwalifikacje.

 

 

Nadzór procesu certyfikacji powinien odbyć się między pierwszym dniem 15  miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego.

 

 

W tym okresie osoba certyfikowana zobowiązana jest dostarczyć do DEKRA dokumenty poświadczające, że:

 • w okresie ważności certyfikatu, wykonuje działania w zakresie określonym certyfikatem. Maksymalna, łączna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok
 • stosuje certyfikat zgodnie z przeznaczeniem
 • gromadzi zapisy dotyczące reklamacji, które wpłynęły w związku z jego działalnością objętą zakresem certyfikatu
 • w okresie ważności certyfikatu jego posiadacz odbył (i posiada udokumentowane) co najmniej jedno szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących zarządzania środowiskiem (posiadacz certyfikatu AWŚ)

 

 

Jak przedłużyć ważności certyfikatu?

 

Przedłużenie ważności certyfikatu (recertyfikacja) na kolejne 3 lata odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu.

Dwa miesiące przed upływem ważności certyfikatu złóż w DEKRA wniosek o recertyfikację, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające poszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

 

 

Jakie wymagania musisz spełnić?

 

Przedłożyć dokumenty świadczące o tym, że podwyższasz swoje kwalifikacje w dziedzinie związanej z zakresem działalności objętej certyfikatem, np. poprzez udział w szkoleniach z wymagań prawnych lub wymagań odpowiedniej normy, a także udowodnić przeprowadzenie co najmniej trzech auditów wewnętrznych z zakresu ISO 14001 w okresie posiadania certyfikatu.

 • Spełnić wymagania stawiane przez jednostkę w trakcie sprawowania nadzoru nad jego działalnością w zakresie objętym certyfikatem.
 • Brak zasadnych reklamacji na poziom wiedzy i umiejętności oraz nie przekraczać i nie nadużywać uprawnień wynikających z certyfikatu.
 • Potwierdzić, że posiadacz certyfikatu nie zaprzestał działalności związanej z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem.

  

       

DEKRA informuje wszystkie osoby certyfikowane o zmianach w systemie certyfikacji oraz o zmianach przepisów prawnych i norm dotyczących certyfikatu w okresie jego ważności.

 

Po weryfikacji wniosku o recertfikację, Komitet Techniczny DEKRA podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji. W uzasadnionych przypadkach może również skierować Cię na dodatkowy egzamin.

 

 

Jakie masz prawa i obowiązki?

 

Prawa kandydata

 

Kandydat do certyfikacji na auditora systemu zarządzania środowiskowego ma prawo:

 • wglądu do dokumentacji z przebiegu swojego procesu certyfikacji
 • wniesienia skargi lub odwołania od przebiegu procesu certyfikacji, po otrzymaniu decyzji z każdego etapu procesu
 • oceny egzaminu i egzaminatora
 • złożenia zastrzeżenia do osoby egzaminującego (przed egzaminem)
 • rezygnacji z przystąpienia do egzaminu
 • korzystania z dozwolonych pomocy podczas egzaminu (normy ISO 14001, ISO 19011).

 

 

Obowiązki kandydata

 

Kandydat do certyfikacji na auditora systemu zarządzania środowiskowego ma obowiązek:

 • zastosowania się do zaakceptowanych warunków przeprowadzania egzaminu zapisanych w regulaminie
 • samodzielnej pracy podczas egzaminu.

 

 

Obowiązki osoby certyfikowanej

 

Osoba certyfikowana zobowiązana jest do spełniania warunków przyznania certyfikatu i do niezwłocznego informowania DEKRA Certification o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na spełnienie warunków utrzymania certyfikatu.

 

 

Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacji

 

Zawieszenie certyfikatu

 

Certyfikat musi zostać zawieszony, jeżeli:

 • osoba certyfikowana zgłosi brak możliwości przeprowadzenia procesu nadzoru w wyznaczonym terminie,
 • osoba certyfikowana sama zwróci się do DEKRA o zawieszenie certyfikatu.


Wznowienie certyfikatu jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas nadzoru procesu..

 

 

Cofnięcie certyfikatu

 

Certyfikat musi zostać cofnięty, jeśli:

 • Warunki przyznania certyfikatu okazują się nie być spełnione, na przykład ze względu na podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych w procedurze certyfikacyjnej
 • Osoba certyfikowana lub zleceniodawca nie dopełniają obowiązków nałożonych na nich w związku z certyfikacją, na przykład obowiązku informowania o zmianach, lub nie spełniają zobowiązań wynikających z umowy zawartej z DEKRA Certification Sp. z o. o. w szczególności zobowiązań dotyczących płatności.
 • Wygaśnie umowa na certyfikację, zawarta pomiędzy Osobą certyfikowaną lub zleceniodawcą i DEKRA Certification Sp. z o.o.
 • Przedmiot użytkowania, np. certyfikat DEKRA, wykorzystywany będzie niezgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.
 • Wymagana procedura egzaminacyjna w ramach nadzoru pocertyfikacyjnego lub inny zarządzony przez  DEKRA Certification Sp. z o. o. egzamin nie odbędzie się w wyznaczonym terminie lub nie zostanie przeprowadzony w całości.
 • Stwierdzono przekroczenie uprawnień wynikających z przyznanego certyfikatu lub mających na celu świadome wprowadzenie w błąd.
 • Stwierdzono niespełnienie wymagań postawionych przez jednostkę certyfikacyjną w okresie zawieszenia certyfikatu kompetencji.
 • Stwierdzono nieuzupełnienie doświadczenia (przedstawienie dowodów na przeprowadzenie brakującej liczby auditów wewnętrznych)  w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikacyjną, w przypadku warunkowego udzielenia certyfikatu.
 • W okresie nadzoru stwierdzono niespełnienie wymagań określonych przez jednostkę certyfikującą.
 • Wystąpią inne przyczyny uprawniające do cofnięcia certyfikatu na podstawie OWE lub umowy.

 

W przypadku cofnięcia certyfikatu nie jest możliwe jego wznowienie; konieczna jest ponowna certyfikacja. Po pozytywnym przejściu procesu, zostanie nadany nowy numer certyfikatu nie uwzględniający pierwszej certyfikacji.

      

 

WAŻNE! DEKRA Certification nie prowadzi szkoleń z zakresu objętego programem certyfikacji.

 

Uznane jednostki szkoleniowe to:

 • OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
 • DEKRA Polska Sp. z o.o.

 

Jednocześnie DEKRA akceptuje wnioski kandydatów, którzy ukończyli szkolenia w innych jednostkach szkoleniowych pod warunkiem, że szkolenie to spełnia warunki DEKRA - dokument PDF ramowego programu szkolenia  AWŚ DEKRA Certification.

 

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 
 
 
 

Kontakt » certyfikacja osób

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...