Certyfikacja auditorów wewnętrznych ISO 50001

Certyfikacja auditorów wewnętrznych ISO 50001

 

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50001

 

Poszukujesz obiektywnego potwierdzenia Twoich kompetencji w zakresie zarządzania energią?
Zależy Ci na zwiększeniu wiarygodności Twojej organizacji dzięki potwierdzeniu wysokiego poziomu kwalifikacji pracowników?
Chcesz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA?

 

Certyfikacja osób w DEKRA

 

Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

 

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA pracownicy i pracodawcy w Polsce uzyskują przewagę nad konkurencją i osiągają sukces w całej Unii Europejskiej.

 

Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą egzaminu  pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.

 

Co daje certyfikat DEKRA Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią?

 

DEKRA oferuje wyjątkowe na rynku polskim programy certyfikacji osób z zakresie zarządzania energią zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 50001.

 

Korzyści dla pracodawcy

 

 • Świadome zarządzanie energią, w oparciu o kryteria ISO, pozwalają firmom i instytucjom na znaczące obniżenie kosztów, dzięki efektywnemu ograniczeniu zużycia energii. 
 • Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi Twojej firmy, aktywnie wpływając na wzrost jej efektywności energetycznej.
 • Certyfikując swoich pracowników, potwierdzasz wiarygodność organizacji, a tym samym zwiększasz jej konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

 

 

DEKRA Certification to jedyna jednostka certyfikująca na rynku umożliwiają zdobycie certyfikatu kompetencji Auditora Wewnętrznego ISO 50001.

 

Korzyści dla pracownika

 

 • Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.
 • Świadomość firm w obszarze zapewnienia efektywności energetycznej, zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i ekonomicznym, stale rośnie. Wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie będą coraz częściej poszukiwani, szczególnie przez duże, zasobne przedsiębiorstwa.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA zyskasz ważny atut w rozmowach z pracodawcą, a Twoja pozycja konkurencyjna na rynku pracy Unii Europejskiej znacząco wzrasta.

 

 

Jakie wymagania musisz spełnić?

 

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu na Auditora Wewnętrznego ISO 50001, musisz udokumentować (łącznie):

Wykształcenie:

 • średnie
 • wyższe wykształcenie
 • wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi

 

Doświadczenie zawodowe w zależności od wykształcenia:

 • 1 rok wykonywania obowiązków/czynności związanych z tematyką (średnie)
 • 6 miesięcy wykonywania czynności związanych z Systemami Zarządzania Energią (wyższe)
 • 3 miesiące wykonywania czynności związanych z Systemami Zarządzania Energią (wyższe podyplomowe)
 • Ukończone szkolenie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią w wymiarze min. 16 godzin
 • Potwierdzone przeprowadzenie 2 auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią lub Systemu Zarządzania Środowiskiem.

 

Napisz do nas, a otrzymasz odpowiedni wniosek. Dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy itp. dołącz do wniosku w formie załączników.

 

Powiadomimy Cię pisemnie o wyniku weryfikacji Twojego wniosku.       

 

Warunkowe dopuszczenie do egzaminu

 

Jeśli nie spełniasz wymogu dotyczącego doświadczenia audytorskiego, możesz zostać warunkowo dopuszczony do egzaminu. W takim przypadku certyfikat wydawany jest na okres 12 miesięcy, w ciągu których obowiązanyny będziesz dostarczyć dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie.   

 

Jak wygląda proces certyfikacji?

 

Decyzję o certyfikacji podejmuje Komitet Techniczny DEKRA na podstawie:

 • zatwierdzonego wniosku o certyfikację
 • dokumentów egzaminacyjnych

 

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

 

O wyniku procesu każdy kandydat informowany jest pisemnie. W przypadku decyzji pozytywnej, kandydat informowany jest również o wymaganym terminie procesu nadzoru.

 

Od decyzji Komitetu Technicznego kandydat może się odwołać.

 

Typ i charakter egzaminu

 

Egzamin składa się z dwóch części:

 • pisemnej (25 pytań wielokrotnego wyboru, 40 minut)
 • ustnej (symulacja auditu, 25 minut)

 

Przystąpienie do części ustnej zależne jest od pozytywnego wyniku części pisemnej. Kandydat może w trakcie egzaminu korzystać z materiałów pomocniczych (norm ISO 50001 oraz ISO 19011).

 

Nadzór procesu certyfikacji

 

Po przyznaniu certyfikatu jednostka certyfikująca zobowiązana jest do okresowego sprawdzania, czy osoba, która uzyskała certyfikat nadal spełnia opisane powyżej wymagania oraz czy aktywnie doskonali swoje kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika zarządu ds. zarządzania energią.

 

Nadzór nad procesem certyfikacji powinien odbyć się między pierwszym dniem 15 miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego.

 

W tym okresie posiadacz certyfikatu ma obowiązek dostarczyć do DEKRA dokumenty poświadczające, że:

 • w okresie ważności certyfikatu wykonuje działania w zakresie określonym certyfikatem w ramach stosunku pracy (maksymalna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok)
 • stosuje certyfikat zgodnie z przeznaczeniem
 • gromadzi zapisy dotyczące skarg, które wpłynęły w związku z jego działalnością objętą zakresem certyfikatu
 • w okresie ważności certyfikatu odbył (i posiada udokumentowane) co najmniej jedno szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących zarządzania energią

 

Jak przedłużyć ważności certyfikatu?

 

Przedłużenie ważności certyfikatu (recertyfikacja) odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu.

 

Na dwa miesiące przed upływem ważności certyfikatu jego posiadacz powinien złożyć w DEKRA wniosek o recertyfikację wraz z potwierdzeniem poszerzania wiedzy i umiejętności w certyfikowanym zakresie. Na podstawie ww. dokumentów Komitet Techniczny rekomenduje przedłużenie ważności certyfikatu lub kieruje kandydata na dodatkowy egzamin.

 

Osoba wnioskująca o przedłużenie ważności certyfikatu powinna posiadać:

 • zachowaną ciągłość zatrudnienia (dopuszczalna przerwa: rok),
 • ukończone szkolenie doskonalące w zakresie Systemu Zarządzania Energią (16 godzin),
 • udokumentowane przeprowadzenie dwóch auditów Systemu Zarządzania Energią,
 • pozytywną ocenę z przeprowadzonej obserwacji oraz wykazać brak reklamacji.

      

DEKRA informuje wszystkie osoby certyfikowane o zmianach w systemie certyfikacji oraz o zmianach przepisów prawnych i norm dotyczących certyfikatu w okresie jego ważności.

 

Po weryfikacji wniosku o recertfikację, Komitet Techniczny DEKRA podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji. W uzasadnionych przypadkach może również skierować Cię na dodatkowy egzamin.

 

Jakie masz prawa i obowiązki?

 

Prawa kandydata

 

Kandydat do certyfikacji na pełnomocnika systemu zarządzania energią ma prawo:

 

 • żądania wglądu do dokumentacji z przebiegu swojego procesu certyfikacji,
 • wniesienia skargi/odwołania na przebieg procesu certyfikacji na każdym jego etapie,
 • oceny egzaminu i egzaminatora,
 • złożenia zastrzeżenia do osoby egzaminującego,
 • rezygnacji z przestąpienia do egzaminu,
 • korzystania z dozwolonych pomocy podczas egzaminu (normy ISO 50001; ISO 19011).

 

 

Obowiązki kandydata

 

Kandydat do certyfikacji na pełnomocnika systemu zarządzania energią ma obowiązek:

 

 • zastosowania się do zaakceptowanych warunków przeprowadzania egzaminu zapisanych w regulaminie,
 • samodzielnej pracy podczas egzaminu.

 

Obowiązki osoby certyfikowanej

 

Osoba certyfikowana przez DEKRA w zakresie zarządzania energią ma obowiązek:

 

 • używać certyfikat zgodnie z jego zakresem i przeznaczeniem,
 • a w przypadku zawieszenia bądź wycofania certyfikatu - zaprzestać roszczeń do praw wynikających z certyfikacji.

 

Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacji

 

Zawieszenie certyfikatu

 

Certyfikat może zostać czasowo zawieszony, w przypadkach, gdy nie ma możliwości przeprowadzenie procesu nadzoru w wymaganym okresie lub osoba certyfikowana sama zwróci się o zawieszenie certyfikatu. Pozytywny wynik uzyskany podczas nadzoru procesu oznacza wznowienie obowiązywania certyfikatu.

 

Cofnięcie certyfikatu

 

Certyfikat musi zostać cofnięty, jeśli:

 • stwierdzono przekroczenie uprawnień wynikających z przyznanego certyfikatu lub mających na celu świadome wprowadzenie w błąd
 • kandydat nie spełnił wymagań postawionych przez jednostkę certyfikacyjną w okresie zawieszenia certyfikatu kompetencji
 • kandydat nie uzupełnił doświadczenia w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikacyjną, w przypadku warunkowego udzielenia certyfikatu
 • w okresie nadzoru stwierdzono brak spełnienia wymagań określonych przez jednostkę certyfikacyjną
 • kandydat nie spełnił w terminie zobowiązań finansowych wobec jednostki certyfikacyjnej

 

Cofnięcie certyfikatu bez możliwości jego wznowienia co oznacza konieczność poddania się przez kandydata ponownemu procesowi certyfikacji,

       

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 
 
 

Kontakt » certyfikacja osób

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...