Certyfikacja pełnomocników ISO 50001

Certyfikacja pełnomocników ISO 50001

 

Pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią zgodnie z ISO 50001

 

Potrzebujesz obiektywnego dowodu potwierdzającego wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych?
Chcesz wyróżnić się na rynku pracy dzięki osobistemu certyfikatowi cenionej międzynarodowej jednostki?
Interesujesz się nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej i wiążesz z nimi swoją przyszłość zawodową?

 

 

Certyfikacja osób w DEKRA


Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA pracownicy i pracodawcy w Polsce uzyskują przewagę nad konkurencją i osiągają sukces w całej Unii Europejskiej.

Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą egzaminu  pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.

 

Co daje certyfikat DEKRA dla pełnomocnika zarządu ds. zarządzania energią?

 

DEKRA oferuje wyjątkowe na rynku polskim programy certyfikacji osób z zakresie zarządzania energią zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 50001.

 

Korzyści dla pracodawcy

 

 • Świadome zarządzanie energią, w oparciu o kryteria ISO, pozwalają firmom i instytucjom na znaczące obniżenie kosztów, dzięki efektywnemu ograniczeniu zużycia energii.  
 • Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi Twojej firmy, aktywnie wpływając na wzrost jej efektywności energetycznej.
 • Certyfikując swoich pracowników, potwierdzasz wiarygodność organizacji, a tym samym zwiększasz jej konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

 

DEKRA Certification jest jedyną jednostką certyfikującą w Polsce, która umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji w zakresie systemu zarządzania efektywnością energetyczną.

 

Korzyści dla pracownika

 

 • Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.
 • Świadomość firm w obszarze zapewnienia efektywności energetycznej, zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i ekonomicznym, stale rośnie. Wykwalifikowani specjaliści w tej dziedzinie będą coraz częściej poszukiwani, szczególnie przez duże, zasobne przedsiębiorstwa.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA zyskasz ważny atut w rozmowach z pracodawcą, a Twoja pozycja konkurencyjna na rynku pracy Unii Europejskiej znacząco wzrasta.

 


Jakie wymagania musisz spełnić?


Aby zostać dopuszczonym do egzaminu na pełnomocnika zarządu ds. zarządzania energią, musisz udokumentować (łącznie):

 • Wykształcenie:
  • średnie,
  • wyższe,
  • wyższe i studia podyplomowe.

 

 • Doświadczenie zawodowe - w zależności od wykształcenia:
  • 1 rok wykonywania obowiązków/czynności pełnomocnika ds. zarządzania energią (SZE),
  • 6 miesięcy wykonywania obowiązków pełnomocnika ds. SZE,
  • 3 miesiące wykonywania obowiązków pełnomocnika ds. SZE.

 

 • Ukończone szkolenie (min. 18 godzin) z zakresu systemu zarządzania energią (o tematyce wdrażania i udoskonalania SZE oraz tworzenia i prowadzenia dokumentacji SZE).

 

 • Udokumentowane wdrożenie bądź prowadzenie 1 systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskiem.


Napisz do nas, a otrzymasz odpowiedni wniosek. Dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy itp. dołącz do wniosku w formie załączników.


Powiadomimy Cię pisemnie o wyniku weryfikacji Twojego wniosku.     

 

Warunkowe dopuszczenie do egzaminu:


Jeśli nie spełniasz wymagania w postaci udokumentowanego doświadczenia auditorskiego, Menedżer DEKRA Certification może warunkowo dopuścić Cię do egzaminu.


W takim przypadku certyfikat zostanie wydany warunkowo na okres 1 roku. W tym czasie należy dostarczyć dowody poświadczające zdobyte doświadczenie.


Okres ważności warunkowego certyfikatu skraca się odpowiednio, tj. liczy się data decyzji Komitetu Technicznego.
     
 

Jak wygląda proces certyfikacji?


Decyzję o certyfikacji podejmuje Komitet Techniczny DEKRA na podstawie:

 • zatwierdzonego wniosku o certyfikację,
 • dokumentów egzaminacyjnych.

 

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.


O wyniku procesu każdy kandydat informowany jest pisemnie. W przypadku decyzji pozytywnej, kandydat informowany jest również o wymaganym terminie procesu nadzoru.

Od decyzji Komitetu Technicznego przysługuje odwołanie.

 


Typ i charakter egzaminu


Egzamin na pełnomocnika zarządu ds. zarządzania energią składa się z testu pisemnego (65 min.) obejmującego 40 pytań wielokrotnego wyboru.

Podczas egzaminu kandydat może korzystać z następujących materiałów pomocniczych:

 • norma ISO 50001,
 • norma ISO 19011.

 

 

Nadzór procesu certyfikacji


Po przyznaniu certyfikatu jednostka certyfikująca zobowiązana jest do okresowego sprawdzania, czy osoba, która uzyskała certyfikat nadal spełnia opisane powyżej wymagania oraz czy aktywnie doskonali swoje kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika zarządu ds. zarządzania energią.

 

Nadzór procesu certyfikacji powinien odbyć się między pierwszym dniem 15  miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego.


W tym okresie osoba certyfikowana zobowiązana jest dostarczyć do DEKRA dokumenty poświadczające, że posiadacz certyfikatu:

 • W okresie ważności certyfikatu wykonuje działania w zakresie określonym certyfikatem w ramach stosunku pracy (maksymalna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok).

 

 • Stosuje certyfikat zgodnie z przeznaczeniem.
 • Gromadzi zapisy dotyczące skarg, które wpłynęły w związku z jego działalnością objętą zakresem certyfikatu.
 • W okresie ważności certyfikatu odbyła (i posiada udokumentowane) co najmniej jedno szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących zarządzania energią.Jak przedłużyć ważności certyfikatu?


Przedłużenie ważności certyfikatu (recertyfikacja) odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu.

Dwa miesiące przed upływem ważności certyfikatu złóż w DEKRA wniosek o recertyfikację, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające poszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

 


Jakie wymagania musisz spełnić?

 

 • Utrzymana ciągłość zatrudnienia (dopuszczalna przerwa w zatrudnieniu: 1 rok).
 • Ukończenie szkolenia doskonalącego z zakresu SZE (18h).
 • Udokumentowanie przeprowadzenia 2 auditów SZE.
 • Pozytywna ocena z przeprowadzonej obserwacji.
 • Brak skarg.

 

DEKRA informuje wszystkie osoby certyfikowane o zmianach w systemie certyfikacji oraz o zmianach przepisów prawnych i norm dotyczących certyfikatu w okresie jego ważności.


Po weryfikacji wniosku o recertfikację, Komitet Techniczny DEKRA podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji. W uzasadnionych przypadkach może również skierować Cię na dodatkowy egzamin.

 


Jakie masz prawa i obowiązki?Prawa kandydata


Kandydat do certyfikacji na pełnomocnika systemu zarządzania energią ma prawo:

 • żądania wglądu do dokumentacji z przebiegu swojego procesu certyfikacji,
 • wniesienia skargi/odwołania na przebieg procesu certyfikacji na każdym jego etapie,
 • oceny egzaminu i egzaminatora,
 • złożenia zastrzeżenia do osoby egzaminującego,
 • rezygnacji z przestąpienia do egzaminu,
 • korzystania z dozwolonych pomocy podczas egzaminu (normy ISO 50001; ISO 19011).


Obowiązki kandydata


Kandydat do certyfikacji na pełnomocnika systemu zarządzania energią ma obowiązek:

 • zastosowania się do zaakceptowanych warunków przeprowadzania egzaminu zapisanych w regulaminie,
 • samodzielnej pracy podczas egzaminu.

 

Obowiązki osoby certyfikowanej


Osoba certyfikowana przez DEKRA w zakresie zarządzania energią ma obowiązek:

 • używać certyfikat zgodnie z jego zakresem i przeznaczeniem,
 • a w przypadku zawieszenia bądź wycofania certyfikatu - zaprzestać roszczeń do praw wynikających z certyfikacji.Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacjiZawieszenie certyfikatu


Certyfikat musi zostać zawieszony, jeżeli:

 • nie jest możliwe przeprowadzenie procesu nadzoru w wyznaczonym terminie,
 • osoba certyfikowana sama zwróci się do DEKRA o zawieszenie certyfikatu.


Wznowienie certyfikatu jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas nadzoru procesu.


Cofnięcie certyfikatu


Certyfikat musi zostać cofnięty w przypadku jeśli:

 • stwierdzono przekroczenie uprawnień wynikających z przyznanego certyfikatu lub mających na celu świadome wprowadzenie w błąd,
 • kandydat nie spełnił wymagań postawionych przez jednostkę certyfikacyjną w okresie zawieszenia certyfikatu kompetencji,
 • kandydat nie uzupełnił doświadczenia w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikacyjną, w przypadku warunkowego udzielenia certyfikatu,
 • w okresie nadzoru stwierdzono brak spełnienia wymagań określonych przez jednostkę certyfikacyjną,
 • kandydat nie spełnił w terminie zobowiązań finansowych wobec jednostki certyfikacyjnej.


W przypadku cofnięcia certyfikatu nie jest możliwe jego wznowienie; konieczna jest ponowna certyfikacja. (Po pozytywnym przejściu procesu, zostanie nadany nowy numer certyfikatu nie uwzględniający pierwszej certyfikacji.)      
           

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

 

Kontakt » certyfikacja osób

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...