Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

 

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

 

Jesteś producentem wyrobów budowlanych i chcesz spełnić warunki dopuszczenia wyrobów do obrotu w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej?
Chcesz by Twoje wyroby budowlane były oznakowane znakiem CE?
Znasz przepisy dotyczące odpowiedzialności producenta za wyrób i chcesz zwiększyć bezpieczeństwo stosowania i jakości produkowanych wyrobów budowalnych?

 

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji w DEKRA

 

DEKRA świadczy usługi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowalnych. Auditorzy DEKRA to doświadczeni eksperci, którzy zweryfikują Twój proces produkcji pod kątem m.in. usystematyzowania działań związanych z kontrolą jakości wyrobów budowlanych, udokumentowania procesów produkcyjnych, stosowania trafnych środków zapobiegawczych celem uniknięcia możliwych niezgodności.

 

Certyfikacja ZKP w DEKRA obejmuje:

 

 

Co to jest ZKP?

 

Zakładowa Kontrola Produkcji to forma wewnętrznej kontroli procesu produkcyjnego, służąca nadzorowaniu poziomu jakości i bezpieczeństwa wytworzonych produktów. Do prowadzenia kontroli zobowiązani są producenci wyrobów budowalnych.

 

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowalnych może odbywać się w ramach obszaru zharmonizowanego bądź niezharmonizowanego.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Rozporządzenie to (tzw. rozporządzenie CPR - Construction Product Regulation) określa warunki wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku UE wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad:

  • wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz
  • stosowania oznakowania CE na wyrobach budowlanych

 

Adekwatne zmiany nastąpiły także w prawie polskim: 23 lipca 2013 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

 

W odniesieniu do wyrobów, dla których brak jest przepisów harmonizujących na poziomie europejskim, państwom członkowskim UE pozostawiono swobodę decyzji w sprawie regulacji wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek.

 

Polskie regulacje prawne:

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  • art. 5 definiuje podstawowe wymagania, które musi spełniać obiekt budowlany
  • art. 10 określa wyroby, jakie mogą by stosowane przy wykonywaniu obiektów budowlanych

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

  • art. 5 definiuje warunki udostępniania wyrobów budowlanych nieobjętych harmonizacją na rynku krajowym

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 

Dla kogo jest certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji?

 

Certyfikacja ZKP dedykowana jest wszystkim producentom wyrobów budowlanych, którzy chcą zadbać o wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

 

Dlaczego DEKRA?

 

DEKRA Certification realizuje certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji zarówno w odniesieniu do wymagań rozporządzenia nr 305/2011 (obszar zharmonizowany), jak i w odniesieniu do przepisów krajowych (obszar niezharmonizowany).

 

Certyfikacja ZKP w DEKRA pomoże Twojemu przedsiębiorstwu zwiększyć wiarygodność jako partnera handlowego na rynku. 

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

 

 

Kontakt » Zakładowa Kontrola Produkcji

Wypełnij wniosek, jeśli chcesz otrzymać certyfikat ZKP:

 

 

Co mówi ekspert o ZKP?

 

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...