Logo DEKRA Certification

Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością


    
        
 
 

Badania Laboratoryjne Materiałów i Wyrobów
Przeznaczonych do Kontaktu z Żywnością

   
 
Plastik, folia, karton, papier... Produkując wyroby przeznaczone do przygotowania, serwowania, przechowywania czy transportu żywności, musisz spełnić szereg rygorystycznych norm i przepisów prawnych.

Obowiązujące Cię standardy, ustawy i dyrektywy będą różne w zależności od tego, czy Twoje wyroby będą dostępne tylko w Polsce, czy planujesz rozszerzyć swoją ofertę na inne kraje Unii Europejskiej – a może eksportować do USA lub importować z Chin...

...W każdym przypadku, DEKRA pomoże Ci w ich spełnieniu oferując specjalistyczne usługi badań laboratoryjnych.


W czym możemy Ci pomóc?


Nowoczesne, kompleksowo wyposażone laboratoria DEKRA specjalizują się w przeprowadzaniu zaawansowanych badań m.in. w następujących obszarach:


 • Tworzywa sztuczne:
 • rozporządzenie (UE) nr 10/2011identyfikacja tworzyw sztucznych za pomocą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni (IR)

 • Tworzywa poliamidowe i melaminowe:
 • rozporządzenie (UE) nr 284/2011

 • Ceramika:
   • dyrektywa 84/500/EEC
   • dyrektywa 2005/31/EC
 
 
 • Papier, karton, silikony:
 • rekomendacje niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR)
 
 
 
 • REACH:
 • analiza w odniesieniu do wymagań rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 (identyfikacja substancji SVHC zgodnie z art. 59, ograniczenia wg zał. 17)
 • RoHS:
 • analiza w odniesieniu do wymagań dyrektywy 2011/65/EU
 
 • Testy mechaniczne i fizyczne, np. testy wytrzymałościowe, testy obciążenia, badanie odporności na uderzenia przy swobodnym spadku (Dart Drop Impact Test)
 
 • Weryfikacja etykiet na opakowaniach
 

 

Przykładowe testy parametryczne dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:


 
 • test z 10% EtCH (simulance test)
 • test z 3% HAC
 • test z 95% ETCH (opcional iso-octane)
 • migracja globalna incl. Tenax (wg regulacji UE 10/2011, § 64 LFGB 80.30)
 • określona migracja dla metali ciężkich: kadm, ołów, nikiel, magnez i chrom (wg reg. UE 10/2011, EN-ISO11885)
 • określona migracja dla metali ciężkich: bar, kobalt, miedz, żelazo, lit, magnez i cynk  (wg reg. UE 10/2011)
 • testy PAH
 • testy na podstawowe aromatyczne aminy (wg reg. UE 10/2011, § 64 LFGB L.00.00-6)
 • testy sensoryczne (wg regulacji UE 1935/2004, DIN10955)
 • testy opakowaniowe wg 94/62/EG (Cd, Pb, Hg, Cr-VI ) – standard DIN EN ISO11885, DIN EN 1122,  DIN 53314, DIN EN 1483
 • formaldehydy - wg regulacji BfR, § 64 LFGB, B 82.02-1 / EN 14184-1
 • migracja olejów mineralnych MOSH + MOA wg reg. HPLC-GC-FID
   

 

Normy, standardy i dyrektywy, które stosujemy:

     

Dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej:

 
 • Dyrektywa Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
 • Dyrektywa Rady 84/500/EWG z dnia l5 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z środkami spożywczymi
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 r. ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/W.
 
 

Akty prawne powiązane:

 
 • Dyrektywa Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
 • Dyrektywa Rady 82/711/EWG z dnia 18 października 1982 r. ustanawiająca podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
 • Dyrektywa Komisji 93/8/EWG z dnia 15 marca 1993 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/711/EWG ustanawiającą podstawowe zasady niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
 • Dyrektywa Komisji 97/48/WE z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniająca po raz drugi dyrektywę Rady 82/711/EWG ustanawiającą podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
 

Krajowe regulacje w państwach Europy i Ameryki:

 
 • wymagania niemieckie:
 • LFGB
 • BedGgstV
 • wymagania francuskie
 • wymagania włoskie
 • wymagania amerykańskie (USA):
 • FDA CFR 21
 • 16 CFR 1303 / CPSIA Sec. 101
    
   

Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • Spełnienie wymagań dyrektyw, norm i innych przepisów prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej (i innych), jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających wprowadzenie do obrotu i swobodny przepływ wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Specjalistyczne badanie, przeprowadzone przez doświadczonych, obiektywnych ekspertów, umożliwi Ci weryfikację spełnienia przez Twój produkt wszystkich obowiązujących wymagań prawnych, standardów branżowych i dodatkowych wytycznych określonych przez Twoich kontrahentów.
 • Raport sygnowany przez DEKRA to dla Twoich kontrahentów niepodważalny dowód na to, że oferowane/stosowane przez Ciebie wyroby są bezpieczne i charakteryzują się wysoką jakością, wytrzymałością itp.
 • Zlecając DEKRA przeprowadzenie testów produktów Twojej firmy, zmniejszasz ryzyko produkcji/wprowadzenia do obrotu produktów wadliwych, a tym samym – ryzyko ewentualnych negatywnych konsekwencji, takich jak:
  • wycofanie produktu ze sprzedaży,
  • pogorszenie wizerunku firmy,
  • wypłata odszkodowań,
  • odpowiedzialność karna.

    

Dla kogo?

Usługi specjalistycznych laboratoriów DEKRA polecamy producentom, importerom i dystrybutorom materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 
    

   Nasze akredytacje i doświadczenie:


DEKRA posiada wieloletnie doświadczenie i liczne akredytacje w zakresie badań i certyfikacji w branży rolno-spożywczej oraz realizacji testów laboratoryjnych i auditów specjalistycznych (w tym np. audity DPI/FRI czy Factory Audit, polecane szczególnie importerom z krajów europejskich i azjatyckich).

    

Kontakt

Badanie i Certyfikacja Wyrobów

Tel. +48.22.620-14-65; +48.601.770-068

E-mail: industrial.pl@dekra.com

   

Informacje dodatkowe:

     

 

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania