Logo DEKRA Certification

Zarządzanie Energią


 

 

Uzyskaj certyfikat DEKRA w obszarze Zarządzania Energią!


 
DEKRA Certification, jako jedyna jednostka certyfikująca na rynku, umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji w zakresie:

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią »
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią. »

W ramach ww. programów certyfikacji, DEKRA oferuje egzaminy potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania energią, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 50001.
DEKRA - System Zarządzania Energią ISO 50001

 

Wymagania dla kandydatów:


 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikat

Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią:

 
 • Wykształcenie średnie/wyższe/wyższe i studia podyplomowe.
 • Doświadczenie zawodowe: w zależności od wykształcenia:
  • 1 rok wykonywania obowiązków/czynności związanych z tematyką SZE,
  • 6 miesięcy wykonywania czynności związanych z SZE,
  • 3 miesiące wykonywania czynności związanych z tematyką SZE.
 • Ukończone szkolenie (min 16h) auditora wewnętrznego SZE.
 • Udokumentowane przeprowadzenie 2 auditów wewnętrznych systemu zarządzania Energią lub Systemu Zarządzania Środowiskiem.
 

 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikat

Pełnomocnika Zarządu ds.  Zarządzania Energią:

 
   
 • Wykształcenie średnie/wyższe/wyższe i studia podyplomowe.
 • Doświadczenie zawodowe: w zależności od wykształcenia:
  • 1 rok wykonywania obowiązków/czynności Pełnomocnika ds. SZE,
  • 6 miesięcy wykonywania obowiązków Pełnomocnika ds. SZE,
  • 3 miesiące wykonywania obowiązków Pełnomocnika ds. SZE.
 • Ukończone szkolenie (min 18h)  z zakresu ZSE (o tematyce wdrażania i udoskonalania SZE oraz tworzenia i prowadzenia dokumentacji SZE).
 • Udokumentowane wdrożenie bądź prowadzenie 1 systemu zarządzania Energią lub Systemu Zarządzania Środowiskiem.
 
   
Potwierdzenie spełniania wymagań przez kandydata przedstawione jest poprzez wypełnienie wniosku oraz dołączenie załączników (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy itp.) Kandydat jest powiadamiany o wyniku weryfikacji wniosku.   
   

Warunkowe dopuszczenie do egzaminu:

 

W przypadku jeśli kandydat nie spełnia wymagania w postaci udokumentowanego doświadczenia auditorskiego, Menedżer DEKRA Certification może warunkowo dopuścić kandydata do egzaminu.

Certyfikaty, w przypadku niewystarczającego doświadczenia, wydawane są warunkowo na okres 1 roku. W tym czasie kandydat musi dostarczyć dowody poświadczające zdobyte doświadczenie. Okres ważności warunkowego certyfikatu  skraca się odpowiednio, tj. liczy się data decyzji Komitetu Technicznego.

 

 

Proces certyfikacji:

   
Decyzję o certyfikacji podejmuje Komitet Techniczny DEKRA na podstawie:
 • zatwierdzonego wniosku o certyfikację,
 • dokumentów egzaminacyjnych.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

O wyniku procesu kandydat informowany jest pisemnie. W przypadku decyzji pozytywnej, kandydat informowany jest o wymaganym terminie procesu nadzoru.

Od decyzji Komitetu Technicznego przysługuje wnioskującemu odwołanie.
 
   

Typ i charakter egzaminu:

 
 • Egzamin na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią składa się z 2 części (pisemnej i ustnej). Część pisemna (40 min.) obejmuje 25 pytań wielokrotnego wyboru. Część ustna (25 min.) obejmuje symulację auditu. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu ustnego jest pozytywna ocena z testu pisemnego. Podczas egzaminu kandydat może korzystać z następujących materiałów pomocniczych: norma ISO 50001 i norma ISO 19011.

 • Egzamin na Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Energią składa się z testu pisemnego (65 min.) obejmującego 40 pytań wielokrotnego wyboru. Podczas egzaminu kandydat może korzystać z następujących materiałów pomocniczych: norma ISO 50001 i norma ISO 19011.
 
 
   

Nadzór procesu certyfikacji:

 
Nadzór procesu certyfikacji powinien odbyć się między pierwszym dniem 15 miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego.

W okresie między pierwszym dniem 15 miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego, osoba certyfikowana zobowiązana jest dostarczyć do DEKRA dokumenty poświadczające, że posiadacz certyfikatu:
 • w okresie ważności certyfikatu wykonuje działania w zakresie określonym certyfikatem w ramach stosunku pracy (maksymalna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok);
 • stosuje certyfikat zgodnie z przeznaczeniem;
 • gromadzi zapisy dotyczące skarg, które wpłynęły w związku z jego działalnością objętą zakresem certyfikatu;
 • w okresie ważności certyfikatu odbył (i posiada udokumentowane) co najmniej jedno szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących zarządzania energią.
 
   

Recertyfikacja:

   
Przedłużenie ważności certyfikatu (recertyfikacja) odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu.
Dwa miesiące przed upływem ważności certyfikatu, osoba ubiegająca się o recertyfikację powinna złożyć w DEKRA wniosek oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające poszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Po weryfikacji wniosku Komitet Techniczny podejmuje decyzję o udzieleniu rekomendacji, bądź może skierować kandydata na dodatkowy egzamin.

DEKRA informuje osoby certyfikowane o zmianach w systemie certyfikacji oraz zmianach przepisów prawnych i norm dotyczących certyfikatu w okresie jego ważności.
 
   

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o recertyfikację Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią:

 
 • Utrzymana ciągłość zatrudnienia (dopuszczalna przerwa w zatrudnieniu: 1 rok).
 • Ukończenie szkolenia doskonalącego z zakresu SZE (16h).
 • Udokumentowanie przeprowadzenia 2 auditów SZE.
 • Pozytywna ocena z przeprowadzonej obserwacji.
 • Brak reklamacji.
 
   

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o recertyfikację Pełnomocnika Zarządu ds.  Zarządzania Energią:

 
 • Utrzymana ciągłość zatrudnienia (dopuszczalna przerwa w zatrudnieniu: 1 rok).
 • Ukończenie szkolenia doskonalącego z zakresu SZE (18h).
 • Udokumentowanie przeprowadzenia 2 auditów SZE.
 • Pozytywna ocena z przeprowadzonej obserwacji.
 • Brak skarg.
 
   

Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacji:

Certyfikat musi zostać cofnięty w przypadku jeśli:
 • Stwierdzono przekroczenie uprawnień wynikających z przyznanego certyfikatu lub mających na celu świadome wprowadzenie w błąd.
 • Kandydat nie spełnił wymagań postawionych przez jednostkę certyfikacyjną w okresie zawieszenia certyfikatu kompetencji.
 • Kandydat nie uzupełnił doświadczenia w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikacyjną, w przypadku warunkowego udzielenia certyfikatu.
 • W okresie nadzoru stwierdzono brak spełnienia wymagań określonych przez jednostkę certyfikacyjną.
 • Kandydat nie spełnił w terminie zobowiązań finansowych wobec jednostki certyfikacyjnej.

W przypadku cofnięcia certyfikatu nie jest możliwe jego wznowienie a jedynie ponowna certyfikacja. (Po pozytywnym przejściu procesu, zostanie nadany nowy numer certyfikatu nie uwzględniający pierwszej certyfikacji.)
 
   
Certyfikat musi zostać zawieszony w następujących przypadkach:
 • Nie jest możliwe przeprowadzenie procesu nadzoru w wyznaczonym terminie.
 • klient sam zwrócił się o zawieszenie certyfikatu.

Wznowienie certyfikatu jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas nadzoru procesu.
 
   

Prawa i obowiązki:

Kandydat do certyfikacji na Auditora wewnętrznego lub Pełnomocnika Systemu Zarządzania Energią ma prawo:
 • żądania wglądu do dokumentacji z przebiegu swojego procesu certyfikacji;
 • wniesienia skargi/odwołania na przebieg procesu certyfikacji na każdym jego etapie;
 • oceny egzaminu i egzaminatora;
 • złożenia zastrzeżenia do osoby egzaminującego;
 • rezygnacji z przestąpienia do egzaminu;
 • korzystania z dozwolonych pomocy podczas egzaminu (normy ISO 50001; ISO 19011).
 
   

Kandydat do certyfikacji na Auditora wewnętrznego lub Pełnomocnika Systemu Zarządzania Energią ma obowiązek:

 • zastosowania się do zaakceptowanych warunków przeprowadzania egzaminu zapisanych w regulaminie;
 • samodzielnej pracy podczas egzaminu.
 
   
Obowiązki osoby certyfikowanej przez DEKRA w zakresie Zarządzania Energią:
 • Podstawowym obowiązkiem osoby certyfikowanej jest używanie certyfikatu zgodnie z jego zakresem i przeznaczeniem.
 • W przypadku zawieszenia bądź wycofania certyfikatu, osoba certyfikowana przez DEKRA ma obowiązek zaprzestania roszczeń do praw wynikających z certyfikacji.
 
   

Kontakt


   

Zgłoś się na egzamin - wypełnij formularz zgłoszeniowy:

   

Certyfikacja Osób - zgłoszenie


Chcę uzyskać certyfikat * : * : 

MOJE DANE


* : 
* : 

* : 
* : 

* :  W przypadku osoby fizycznej, proszę wpisać "indywidualnie"

Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych dobrowolnie w celu zarejestrowania na egzamin w ramach programu Certyfikacji Osób jest DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 20. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawiania.

Potwierdzam zapoznanie się z wymaganiami dla kandydatów, ubiegających się o wybrany przeze mnie certyfikat(y). * : 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów marketingowych. : 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez DEKRA Certification Sp. z o.o. oraz DEKRA Polska Sp. z. o.o. na mój adres e-mail wskazany w formularzu informacji handlowych oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego ww. spółek. : 

* : pole obowiązkowe
   

 

                       
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania