Logo DEKRA Certification

Zarządzanie Środowiskowe


 

 

Uzyskaj certyfikat DEKRA w obszarze Zarządzania Środowiskowego!


 
DEKRA Certification, wiodąca jednostka certyfikująca na rynku, umożliwia zdobycie certyfikatu kompetencji w zakresie:

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego (AWŚ)

W ramach ww. programu certyfikacji, DEKRA oferuje egzaminy potwierdzające zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania środowiskowego, zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 14001.
 

 

Wymagania dla kandydatów:


 

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikat

Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego:

 
 • Wykształcenie: minimum średnie;
 • Doświadczenie zawodowe - w zależności od wykształcenia:
  • Średnie: rok wykonywania obowiązków/czynności związanych z tematyką SZŚ,
  • Wyższe: 6 miesięcy wykonywania czynności związanych z SZŚ,
  • Wyższe i studia podyplomowe z zarządzania środowiskowego: 3 miesiące wykonywania czynności związanych z tematyką SZŚ;
 • Ukończone szkolenie (min. 16 h) auditora wewnętrznego SZŚ.
 • Udokumentowane przeprowadzenie min. 2 auditów wewnętrznych, z tego co najmniej 4 dni na miejscu w audytowanej organizacji plus działania poauditowe, obejmujące przegląd dokumentacji, zaplanowanie, przeprowadzenie i sporządzenie raportu z auditu.
 

 
Potwierdzenie spełniania wymagań przez kandydata przedstawione jest poprzez wypełnienie wniosku oraz dołączenie załączników (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy itp.). Kandydat jest powiadamiany o wyniku weryfikacji wniosku.  
   

Warunkowe dopuszczenie do egzaminu:

 

W przypadku jeśli kandydat na certyfikowanego auditora wewnętrznego nie ma udokumentowanej wystarczającej liczby auditów, Menedżer Produktu ds. Środowiska, BHP i Efektywności Energetycznej (zwany dalej Menedżerem) może warunkowo dopuścić kandydata do egzaminu.

Certyfikaty, w przypadku niewystarczającego doświadczenia, wydawane są warunkowo na okres 1 roku. W tym czasie kandydat musi dostarczyć dowody poświadczające zdobyte doświadczenie w zakresie dwóch auditów wewnętrznych.

W przypadku niedostarczenia dowodów, ważność certyfikatu automatycznie wygasa po upływie roku. W przypadku udokumentowania uzupełnionego doświadczenia, certyfikat zostaje przedłużony na okres kolejnych dwóch lat. Przedłużony certyfikat również podlega nadzorowi.

 

 

Proces certyfikacji:

   
Decyzja o certyfikacji podejmowana jest na podstawie:
 • zatwierdzonego przez Menedżera wniosku o certyfikację,
 • dokumentów egzaminacyjnych.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Decyzje o wyniku procesu certyfikacji przekazywane są wnioskującemu pisemnie. W piśmie przewodnim do klienta, informującym o decyzji Komitetu Technicznego, określone są wymagane terminy nadzoru nad certyfikowaną osobą. Nadzór powinien odbyć się między pierwszym dniem 15 miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego.

Od decyzji Komitetu Technicznego przysługuje wnioskującemu odwołanie.
 
   

Typ i charakter egzaminu:

 
 •  Egzamin pisemny dla kandydatów na AWŚ składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 3 dotyczące wymagań prawnych, i trwa 40 minut. Nadzór nad egzaminem prowadzi Egzaminator.
 • Wiedza praktyczna weryfikowana jest na podstawie zadanego auditu (symulacji). Kandydat musi odnieść się do konkretnej sytuacji auditowej zgodnie z wymaganiami konkretnej normy, przedstawić jego wynik w sposób przekonujący i uzasadnić go, uwzględniając również obowiązujące wymagania prawne. Egzamin ustny trwa 25 minut i jest odbierany przez Egzaminatora.
 • Podczas egzaminu kandydat może korzystać z następujących materiałów pomocniczych: norma ISO 14001 i norma ISO 19011.
 
   

Nadzór procesu certyfikacji:

 
Nadzór procesu certyfikacji powinien odbyć się między pierwszym dniem 15 miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego.

W okresie między pierwszym dniem 15 miesiąca a ostatnim dniem 21 miesiąca od dnia egzaminu certyfikacyjnego, osoba certyfikowana zobowiązana jest dostarczyć do DEKRA dokumenty poświadczające, że:
 • W okresie ważności certyfikatu, posiadacz certyfikatu wykonuje działania w zakresie określonym certyfikatem. Maksymalna, łączna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok.
 • Posiadacz certyfikatu stosuje certyfikat zgodnie z przeznaczeniem.
 • Posiadacz certyfikatu gromadzi zapisy dotyczące reklamacji, które wpłynęły w związku z jego działalnością objętą zakresem certyfikatu.
 • Posiadacz certyfikatu w okresie ważności certyfikatu odbył (i posiada udokumentowane) co najmniej jedno szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i norm dotyczących zarządzania środowiskiem (posiadacz certyfikatu AWŚ).
 
   

Recertyfikacja:

   
DEKRA, na wniosek posiadacza certyfikatu, dwa miesiące przed upływem ważności certyfikatu może udzielić nowego certyfikatu na kolejne trzy lata, po weryfikacji dokumentacji, wskazującej na spełnienie wymagań dotyczących utrzymania kompetencji.    
   

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o recertyfikację Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego:

 • Przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że posiadacz certyfikatu podwyższał w okresie ważności certyfikatu swoje kwalifikacje w dziedzinie związanej z zakresem działalności objętej certyfikatem, np. przedstawienie zaświadczeń ze szkoleń z wymagań prawnych lub wymagań odpowiedniej normy, a także dowody potwierdzające przeprowadzenie co najmniej trzech auditów wewnętrznych z zakresu ISO 14001 w okresie posiadania certyfikatu.
 • Spełnienie wymagań stawianych posiadaczowi certyfikatu przez jednostkę w trakcie sprawowania nadzoru nad jego działalnością w zakresie objętym certyfikatem.
 • Brak zasadnych reklamacji na poziom wiedzy i umiejętności posiadacza certyfikatu oraz nieprzekraczanie i nienadużywanie uprawnień wynikających z certyfikatu.
 • Potwierdzenie, że posiadacz certyfikatu nie zaprzestał działalności związanej z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem.
 
DEKRA informuje osoby certyfikowane o zmianach w systemie certyfikacji oraz zmianach przepisów prawnych i norm dotyczących certyfikatu w okresie jego ważności.
   

Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacji:

DEKRA Certification Sp. z o.o. uprawniona jest w każdym momencie do zawieszenia certyfikatu w przypadku:
 • zgłoszenia przez OSOBĘ CERTYFIKOWANĄ czasowej rezygnacji z certyfikatu
 • zgłoszenie przez OSOBĘ CERTYFIKOWANĄ braku możliwości przystąpienia do nadzoru w wyznaczonym terminie.

Wznowienie certyfikatu jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku podczas nadzoru procesu.
 
DEKRA Certification Sp. z o.o. jako Jednostka Certyfikująca Personel uprawniona jest w każdym momencie do cofnięcia certyfikatu DEKRA, jeżeli:
 • Warunki przyznania certyfikatu nie są (już) spełnione, na przykład ze względu na podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych w procedurze certyfikacyjnej.
 • OSOBA CERTYFIKOWANA lub zleceniodawca nie dopełniają obowiązków nałożonych na nich w związku z certyfikacją, na przykład obowiązku informowania o zmianach, lub nie spełniają zobowiązań wynikających z umowy zawartej z DEKRA Certification Sp. z o. o. w szczególności zobowiązań dotyczących płatności.
 • Wygaśnie umowa na certyfikację, zawarta pomiędzy OSOBĄ CERTYFIKOWANĄ lub zleceniodawcą i DEKRA Certification Sp. z o.o.
 • Przedmiot użytkowania, np. certyfikat DEKRA, wykorzystywany będzie niezgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.
 • Wymagana procedura egzaminacyjna w ramach nadzoru pocertyfikacyjnego lub inny zarządzony przez  DEKRA Certification Sp. z o. o. egzamin nie odbędzie się w wyznaczonym terminie lub nie zostanie przeprowadzony w całości.
 • Stwierdzono przekroczenie uprawnień wynikających z przyznanego certyfikatu lub mających na celu świadome wprowadzenie w błąd.
 • Stwierdzono niespełnienie wymagań postawionych przez jednostkę certyfikacyjną w okresie zawieszenia certyfikatu kompetencji.
 • Stwierdzono nieuzupełnienie doświadczenia (przedstawienie dowodów na przeprowadzenie brakującej liczby auditów wewnętrznych)  w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikacyjną, w przypadku warunkowego udzielenia certyfikatu.
 • W okresie nadzoru stwierdzono niespełnienie wymagań określonych przez jednostkę certyfikującą.
 • Wystąpią inne przyczyny uprawniające do cofnięcia certyfikatu na podstawie OWE lub umowy.

W przypadku cofnięcia certyfikatu nie jest możliwe jego wznowienie, a jedynie ponowna certyfikacja.
(Po pozytywnym przejściu procesu, zostanie nadany nowy numer certyfikatu nieuwzględniający pierwszej certyfikacji.)
 
   

Prawa i obowiązki:

Kandydat do certyfikacji na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ma prawo:
 • żądania wglądu do dokumentacji z przebiegu swojego procesu certyfikacji
 • wniesienia skargi/odwołania na przebieg procesu certyfikacji, po otrzymaniu decyzji z każdego etapu procesu
 • oceny egzaminu i egzaminatora
 • złożenia zastrzeżenia do osoby egzaminującego (przed egzaminem)
 • rezygnacji z przystąpienia do egzaminu
 • korzystania z dozwolonych pomocy podczas egzaminu (normy ISO 14001, ISO 19011).
 
   

Kandydat do certyfikacji na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ma obowiązek:

 • zastosowania się do zaakceptowanych warunków przeprowadzania egzaminu zapisanych w regulaminie
 • samodzielnej pracy podczas egzaminu.
 
   
Osoba certyfikowana zobowiązana jest do spełniania warunków przyznania certyfikatu i do niezwłocznego informowania DEKRA Certification o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na spełnienie warunków utrzymania certyfikatu.  
   

Ramowy program szkolenia

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem:

   
WAŻNE! DEKRA Certification nie prowadzi szkoleń z zakresu objętego programem certyfikacji.

Uznane jednostki szkoleniowe to:
 • OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
 • DEKRA Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie DEKRA akceptuje wnioski kandydatów, którzy ukończyli szkolenia w innych jednostkach szkoleniowych pod warunkiem, że szkolenie to spełnia  warunki ramowego programu szkolenia AWŚ DEKRA Certification.
 
   

Opłaty:

 • Certyfikacja: 450 zł
 • Recertyfikacja: 350 zł
 • Egzamin poprawkowy: 350 zł
 
   

Nasze akredytacje i doświadczenie

DEKRA Certification Sp. z o.o. w obszarze certyfikacji osób w zakresie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego posiada akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).

 
   

Kontakt


   

Zgłoś się na egzamin - wypełnij formularz zgłoszeniowy:

   

Certyfikacja Osób - zgłoszenie


Chcę uzyskać certyfikat * : * : 

MOJE DANE


* : 
* : 

* : 
* : 

* :  W przypadku osoby fizycznej, proszę wpisać "indywidualnie"

Administratorem Państwa danych osobowych, udostępnionych dobrowolnie w celu zarejestrowania na egzamin w ramach programu Certyfikacji Osób jest DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 20. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych oraz do ich poprawiania.

Potwierdzam zapoznanie się z wymaganiami dla kandydatów, ubiegających się o wybrany przeze mnie certyfikat(y). * : 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów marketingowych. : 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez DEKRA Certification Sp. z o.o. oraz DEKRA Polska Sp. z. o.o. na mój adres e-mail wskazany w formularzu informacji handlowych oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego ww. spółek. : 

* : pole obowiązkowe
   

 

                       
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania