Logo DEKRA Certification

Statyczne Systemy Składowania

 

 

 

Bezpieczeństwo i Odbiory Techniczne
Systemów Regałowych Średniego i Wysokiego Składowania


 

Kodeks Pracy (art. 214) zobowiązuje polskich pracodawców do utrzymania obiektów i urządzeń służących wykonywaniu pracy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracowników.


Wymagania w zakresie BHP pracowników korzystających m.in. z maszyn oraz ze sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości, precyzują rozporządzenia Ministra Gospodarki, z 30.10.2002 r. i 30.09.2003 r. Tymczasem wg PIP w 2011 r. doszło do ponad 120 wypadków przy pracy w miejscach magazynowania...

   

Przyczyny wypadków przy pracy w magazynach

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w magazynach jest zły stan lub niestabilność regałów, spowodowana m.in.:
 • wadą materiału konstrukcyjnego
 • nieprawidłowym ustawieniem, nierównym podłożem
 • brakiem lub zbyt małą liczbą urządzeń zabezpieczających
 • przekraczaniem dopuszczalnej nośności
 • brakiem kontroli i nadzoru nad eksploatacją
 • brakiem regularnego serwisowania i eliminowania uszkodzonych regałów.
 
   
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), regały magazynowe podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym przez wykwalifikowane osoby, przynajmniej 1 raz w roku (PN-EN 15635). 
 

Przyczyny awarii i uszkodzeń regałów

Norma PN-EN 15635 wśród przyczyn awarii i uszkodzeń systemów składowania wyróżnia:

 • nieprawidłowe manewry wózka podnośnikowego
 • jakość szkoleń personelu magazynu
 • zmiany lub zły stan techniczny oryginalnych urządzeń
 • zmiany w stosowanych paletach
 • uszkodzenia urządzeń do przenoszenia ładunków
 • przewis ładunku na urządzeniu
 • zbyt małe luzy manewrowe
 • zbyt wąska droga transportowa
 • nieporządek magazynowy, zatarasowane drogi transportowe
 • złe oświetlenie
 • nieprawidłowości powiązane z posadzką.

   

Na każdym z pracodawców ciąży obowiązek przestrzegania przepisów
BHP w zakresie kontroli stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych
oraz
wynikających z zapisów Rozdziału 4 „Transport wewnętrzny i magazynowanie” zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

   

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

Aby uniknąć niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego użytkowania regałów oraz w celu udzielenia wsparcia producentom i dostawcom tego rodzaju asortymentu, DEKRA wprowadziła do swojej oferty specjalistyczne inspekcje i ekspertyzy statycznych systemów składowania, m.in.:
 • audyty producenta
 • okresowe audytowanie stanu zabezpieczeń i utrzymania regałów
 • kontrola na zakończenie montażu
 • kontrola dokumentów obliczeniowych
 • diagnoza wytrzymałości
 • szkolenia z obliczeń
 • szkolenia w zakresie okresowych kontroli
 • szkolenia dla personelu magazynowego.
 
   

Korzyści dla Twojej organizacji:

 • Wstępne i okresowe audity DEKRA umożliwią Państwu szybką i właściwą reakcję w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka związanego z użytkowaniem urządzeń regałowych dla:
  • spełnienia przepisów prawnych i norm branżowych wymaganych przez Państwa kontrahentów
  • zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
  • wydłużenia okresu użytkowania regałów
  • zmniejszenia kosztów eksploatacji urządzeń regałowych
  • poprawy wizerunku przedsiębiorstwa
 • Zatrudnieni przez DEKRA eksperci – praktycy przekażą Państwu informacje niezbędne do wykonywania wewnętrznych kontroli okresowych, zwracając uwagę na istniejące ryzyko i niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem regałów.
 • Raport techniczny wystawiony przez DEKRA to obiektywny dowód spełnienia wymagań międzynarodowych norm i dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i jakości.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie znakowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
   

Dla kogo?

 • Usługi DEKRA w zakresie odbiorów technicznych regałów wolno stojących przeznaczone są w głównej mierze dla producentów i dostawców regałów.

 • Okresowe audyty stanu regałów, szkolenia personelu oraz audyty producenta polecamy wszystkim firmom i instytucjom posiadającym magazyny (szczególnie wielkopowierzchniowe).
 
   

Normy i dyrektywy, które stosujemy:


 • PN-EN 15635 Stalowe statyczne systemy składowania - Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania
 • PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne
 • PN-EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania konstrukcji
 • PN-EN 15629 Stalowe statyczne systemy składowania. Specyfikacja urządzeń do składowania
 • PN-M-78320 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole
 • PN-M-78321 - Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania
 • PN-M-78322 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe
 • PN-M-78010 Transport wewnętrzny Drogi i otwory drzwiowe Wytyczne projektowania

  Normy powiązane:

 • PN-N-18001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania
 • ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością – Wymagania
 • ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania
 • ISO 28000 - Wymagania techniczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw
 • ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne

  Podstawy prawne:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 66 ust. 1
 • Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zmianami).
 • Rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596, zm., Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)
 
   

Kontakt

  
 

Informacje dodatkowe:

 
   
   

                       

 

 

 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania