Logo DEKRA Certification

Zakładowa Kontrola Produkcji

  

 

 Sprawdź NOWE obowiązki dla producentów BETONU towarowego, kruszyw, cementu... »


 

Zakładowa Kontrola Produkcji.

Obowiązki dla Producentów Wyrobów Budowlanych.

   

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) jest formą wewnętrznej kontroli produkcji. Producenci wyrobów budowlanych powinni prowadzić ją w sposób ciągły, dbając o wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

Z dniem 1 lipca 2013 r. dotychczas obowiązująca dyrektywa UE nr 89/106/EWG (tzw. dyrektywa budowlana CPD) została ostatecznie zastąpiona przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Adekwatne zmiany nastąpiły także w prawie polskim: 25 lipca 2013 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.


   

Obszar zharmonizowany

 

 
Rozporządzenie nr 305/2011 (tzw. rozporządzenie CPR - Construction Product Regulation) określa warunki wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku UE wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad:
 • wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz
 • stosowania oznakowania CE na wyrobach budowlanych.
 

 

Obszar niezharmonizowany

 

 
W odniesieniu do wyrobów, dla których brak jest przepisów harmonizujących na poziomie europejskim, państwom członkowskim UE pozostawiono swobodę decyzji w sprawie regulacji wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek.
 

 
Polskie regulacje prawne  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 • art. 5 definiuje podstawowe wymagania, które musi spełniać obiekt budowlany
 • art. 10 określa wyroby, jakie mogą by stosowane przy wykonywaniu obiektów budowlanych


Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

 • art. 5 definiuje warunki udostępniania wyrobów budowlanych nieobjętych harmonizacją na rynku krajowym.

 

NOWOŚĆ! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 
 

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?


 

DEKRA Certification realizuje certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji
zarówno w odniesieniu do wymagań rozporządzenia nr 305/2011 (obszar zharmonizowany),
jak i w odniesieniu do przepisów krajowych (obszar niezharmonizowany).

   

OBSZAR ZHARMONIZOWANY
wg Programu certyfikacji ZKP w systemie 2+

 

 

OBSZAR NIEZHARMONIZOWANY

 

 

Certyfikacja ZKP – Konstrukcje stalowe i aluminiowe


 
hEN – wg PN-EN 1090-1+A1:2012 w systemie oceny stałości właściwości użytkowych

Z dniem 01 lipca 2014 r. certyfikacja na zgodność z hEN – wg PN-EN 1090-1+A1:2012 stała się obligatoryjna dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych.
W tym dniu kończy się okres koegzystencji, a wszystkie krajowe specyfikacje techniczne, wg których producenci konstrukcji stalowych budowlanych do tej pory dokonywali oceny zgodności (obecnie oceny właściwości użytkowych) muszą zostać wycofane.
Decyzja Komisji z dnia 09 marca 1998 r. określa system zaświadczania zgodności na konstrukcyjne wyroby metalowe i wyposażenie pomocnicze.

DEKRA oferuje certyfikację ZKP na zgodność z ww. normą w odniesieniu do:
 • konstrukcji stalowych (wytwarzanych zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012) oraz
 • konstrukcji aluminiowych (wytwarzanych zgodnie z PN-EN 1090-3:2008).

Certyfikat DEKRA uprawnia wytwórcę do wystawiania deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania wyrobu oznakowaniem CE.
 DEKRA - Zakładowa Kontrola Produkcji

 

DEKRA oferuje również certyfikację systemu jakości dla procesów spawalniczych wg PN-EN ISO 3834.
Dowiedz się więcej »


 

Certyfikacja ZKP – Kruszywa


 
hEN -      PN-EN 12620

               PN-EN 13043

               PN-EN 13055-1
   
               PN-EN 13055-2

               PN-EN 13139

               PN-EN13242

               PN-EN 13383

               PN-EN 13450
 

 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, beton towarowy oraz jego komponenty będą podlegać systemowi oceny właściwości użytkowych 2+.


 

Certyfikacja ZKP – Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA)


 
hEN -      PN-EN 13108-1

                PN-EN 13108-2

                PN-EN 13108-5

                PN-EN 13108-6

                PN-EN 13108-7
 

 

Certyfikacja ZKP – Elementy murowe


 
hEN -     PN-EN 771-3  

 

Certyfikacja ZKP - Kominy wolno stojące


 
hEN -     PN-EN 13084-7  

 

Certyfikacja ZKP – Beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych


 
NOWOŚĆ! W styczniu 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Nowe przepisy uznają beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych za wyrób budowlany, podlegający systemowi oceny właściwości użytkowych 2+.

Aby beton towarowy został dopuszczony do obrotu na terenie Polski, zarówno sam wyrób jak i jego komponenty muszą zostać m.in. poddane wstępnym badaniom typu i oznakowane krajowym znakiem budowlanym B, po sporządzeniu przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu oraz wdrożeniu i certyfikacji przez akredytowaną jednostkę certyfikującą systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (zgodnego z normą PN-EN 206+A1:2016-12)
 

 

Korzyści dla Twojej organizacji:

 
 • Spełnienie warunku dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu w Polsce i innych krajach UE.
 • Certyfikat DEKRA uprawnia wytwórcę do wystawiania deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowania wyrobu oznakowaniem CE lub krajowym znakiem budowlanym B.
 • Znacząca redukcja kosztów jakości związanych ze „złym wyrobem.”
 • Zwiększenie bezpieczeństwa stosowania i jakości produkowanych wyrobów budowlanych. (Należy wziąć pod uwagę odpowiedzialność producenta za wyrób, który wprowadzony został niezgodnie z wymaganiami prawnymi w przypadku katastrofy budowlanej.)
 • Usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości wyrobów budowlanych.
 • Udokumentowanie i opanowanie procesów produkcyjnych.
 • Stosowanie trafnych środków zapobiegawczych celem uniknięcia możliwych niezgodności.
 • Zwiększenie wiarygodności jako partnera handlowego na rynku.
 • Uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodności systemu ZKP ze specyfikacją techniczną (obiektywny dowód dla firm szukających dostawców spełniających te wymagania).
 • Zwiększenie konkurencyjności i przewagi marketingowej producenta wyrobów budowlanych.
 • Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA.

   

Kontakt:

Zakładowa Kontrola Produkcji

Tel. +48.668.841-621

E-mail: industrial.pl@dekra.com

 
   
 

Informacje dodatkowe:

 

 

 
   

 

 

                       
     
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania