Logo DEKRA Certification

Certyfikacja HACCP


    
        

 

 System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP

 
 
Inspekcje HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) pozwalają na optymalne zarządzanie ryzykiem u producentów i firm przetwarzających żywność i pasze. Obligatoryjne wdrożenie systemu gwarantuje bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym.

HACCP pozwala na stałe monitorowanie całego procesu powstawania i dystrybucji wyrobu. Wdrożenie systemu umożliwia określenie realnych i potencjalnych zagrożeń na poszczególnych etapach produkcji oraz oszacowanie ryzyka – a następnie sposobów ich eliminacji lub minimalizowania do akceptowanego, bezpiecznego dla Twojej firmy, poziomu.

   

                                    Korzyści dla Twojej organizacji:

 • Regulacje prawne krajowe i międzynarodowe odnoszące się do pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością nakładają na producentów żywności obowiązek wprowadzenia systemu HACCP.
 • Certyfikat DEKRA to obiektywny dowód, że Twój system zarządzania odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu doskonaleniu.
 • Wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa żywności, z czego wynika wiele wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa, np. łatwiejszy handel na rynku krajowym i zagranicznym, większe szanse na utrzymanie starych i/lub zdobycie nowych konsumentów.
 • Funkcjonujący w przedsiębiorstwie system HACCP jest warunkiem koniecznym przy eksporcie środków spożywczych do państw UE.
 • Dążąc do spełnienia potrzeb konsumenta w zakresie bezpieczeństwa żywności, sieci hipermarketów działających na terenie Polski żądają od swoich dostawców artykułów spożywczych wdrożenia systemów zapewnienia jakości, w tym także jej bezpieczeństwa (HACCP).
 • W przedsiębiorstwie z wdrożonym systemem HACCP klarowny jest zakres odpowiedzialności pracowników, co usprawnia organizację pracy i wykorzystanie środków (surowców, maszyn, ludzi). Zmniejszenie ogólnych kosztów produkcji  możliwe jest także dzięki zmniejszeniu częstotliwości wykonywania badań międzyoperacyjnych i produktów gotowych.
 • Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.
DEKRA - HACCP
   

                                             Dla kogo?

 • System HACCP jest metodą uniwersalną, dającą się zastosować w każdym przedsiębiorstwie żywnościowym.
 • System HACCP jest obligatoryjny dla wszystkich podmiotów zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności, za wyjątkiem produkcji pierwotnej.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, system HACCP obowiązuje także przy produkcji pasz i premiksów dla zwierząt.
 
   

   Nasze akredytacje i doświadczenie:

 • Tylko w Polsce, DEKRA Certification co roku przeprowadza ok. 100 auditów systemu HACCP. Liczba ta systematycznie wzrasta.
   

Kontakt

  

Informacje dodatkowe:

   

                       
 
contact
Newsletter
aktualności
pliki do pobrania