Certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych

Certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych

 

Informacje Od DEKRA Ważna informacja dotycząca certyfikacji Inspektorów Ochrony Danych! » 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) zgodnie z rozporządzeniem RODO/GDPR

 

Poszukujesz obiektywnego potwierdzenia Twoich kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych?
Chcesz wyróżnić się na rynku certyfikatem IOD?
Przygotowujesz się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji?

 

 

Certyfikacja osób w DEKRA

 

Certyfikat DEKRA oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależną jednostkę certyfikacyjną.

 

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi DEKRA pracownicy i pracodawcy w Polsce uzyskują przewagę nad konkurencją i osiągają sukces w całej Unii Europejskiej.

 

Proces certyfikacji opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy za pomocą egzaminu  pisemnego, poprzedzonego weryfikacją doświadczenia zawodowego i szkoleń ukończonych przez kandydata.

 

Rozporządzenie RODO/GDPR nakłada obowiązek powołania IOD na wszystkie podmioty przetwarzające dane na dużą skalę.

 

 

Co daje certyfikat Inspektora Ochrony Danych od DEKRA?

 

Certyfikat Inspektora Ochrony Danych przyznany przez DEKRA potwierdza, że osoba certyfikowana posiada:

 • aktualną wiedzę w zakresie europejskich i krajowych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz
 • niezbędne kompetencje, aby pełnić rolę IOD w organizacji, tj. wypełniać powierzone jej obowiązki zgodnie z art. 39 RODO/GDPR.

 

Inspektor Ochrony Danych otrzymuje potwierdzenie wysokiego poziomu swoich kompetencji w formie certyfikatu wystawionego przez niezależną i renomowaną jednostkę certyfikacyjną.

 

 

Jakie wymagania musisz spełnić?

 

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu na Inspektora Ochrony Danych, musisz udokumentować (łącznie):

 • Wykształcenie minimum średnie.
 • Doświadczenie zawodowe - w zależności od wykształcenia:
  • Średnie: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony danych (przeprowadzanie audytów danych osobowych lub nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie danych osobowych w ramach pełnienia funkcji ABI/IOD lub podobnej (np. specjalista ds. ochrony danych), lub w ramach obszaru doradztwa ABI/IOD w zakresie ochrony danych osobowych). 
  • Wyższe: minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony danych (przeprowadzanie audytów danych osobowych lub nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie danych osobowych w ramach pełnienia funkcji ABI/IOD lub podobnej (np. specjalista ds. ochrony danych), lub w ramach obszaru doradztwa ABI/IOD w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Ukończone szkolenia/kursy w zakresie ochrony danych osobowych w wymiarze łącznym co najmniej 16 godzin lub ukończone studia podyplomowe w  obszarze ochrony danych osobowych – w zakresie odpowiadającym ramowemu programowi szkolenia JCO (Jednostka Certyfikacji Osób).

 

Aby zgłosić się do programu certyfikacji IOD w DEKRA, pobierz poniższe dokumenty, wypełnij je i odeślij wraz z wymaganymi załącznikami na adres assessment.pl@dekra.pl:

 

DEKRA - Plik do pobrania Wniosek o certyfikację Inspektora Ochrony Danych

 

DEKRA - Plik do pobrania Ogólne Warunki Certyfikacji Osób

 

DEKRA - Plik do pobrania Ogólne Warunki Handlowe

 

Powiadomimy Cię o wyniku weryfikacji Twojego wniosku.  

 

 

Jak wygląda proces certyfikacji?

 

Decyzję o certyfikacji podejmuje Komitet Techniczny DEKRA na podstawie:

 • zatwierdzonego wniosku o certyfikację,
 • dokumentów egzaminacyjnych.

 

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

 

O wyniku procesu każdy kandydat informowany jest pisemnie. Od decyzji Komitetu Technicznego kandydat może się odwołać.

 

 

Typ i charakter egzaminu

 

Egzamin jest pisemny, trwa 90 minut i składa się z:

 • 30 pytań jednokrotnego wyboru
 • 3 pytań otwartych, wymagających analizy sytuacyjnej konkretnego problemu

 

 

Jak przedłużyć ważność certyfikatu?

 

Przedłużenie ważności certyfikatu (recertyfikacja) odbywa się na wniosek posiadacza certyfikatu.

 

Na dwa miesiące przed upływem ważności certyfikatu jego posiadacz powinien złożyć w DEKRA wniosek o recertyfikację.

 

Warunkami przedłużenia ważności certyfikatu są:

 • wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia w obszarze danych osobowych,
 • ukończone szkolenia/kursy w zakresie danych osobowych w wymiarze łącznym co najmniej 16 godzin lub
 • ukończone studia podyplomowe, w okresie ważności certyfikatu.

 

 

DEKRA informuje wszystkie osoby certyfikowane o zmianach w systemie certyfikacji oraz o zmianach przepisów prawnych i norm dotyczących certyfikatu w okresie jego ważności.

 

Po weryfikacji wniosku o recertyfikację, Komitet Techniczny DEKRA podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji. W uzasadnionych przypadkach może również skierować Cię na dodatkowy egzamin.

 

 

Jakie masz prawa i obowiązki?

 

Prawa kandydata

 

Kandydat do certyfikacji na Inspektora Ochrony Danych ma prawo:

 • żądania wglądu do dokumentacji z przebiegu swojego procesu certyfikacji,
 • wniesienia skargi/odwołania na przebieg procesu certyfikacji po otrzymaniu decyzji z każdego etapu procesu oceny egzaminu i egzaminatora,
 • złożenia zastrzeżenia do osoby egzaminatora (przed egzaminem),
 • rezygnacji z przystąpienia do egzaminu,
 • korzystania z dozwolonych pomocy podczas egzaminu (tekst rozporządzenia RODO/GDPR).

 

Obowiązki kandydata

 

Kandydat do certyfikacji na Inspektora Ochrony Danych ma obowiązek:

 

 • zastosowania się do zaakceptowanych warunków przeprowadzania,
 • samodzielnej pracy podczas egzaminu.

 

Obowiązki osoby certyfikowanej

 

Osoba certyfikowana przez DEKRA w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych jest obowiązana do spełniania warunków przyznania certyfikatu i do niezwłocznego informowania DEKRA o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na spełnienie warunków utrzymania certyfikatu.

 

 

Warunki zawieszenia i cofnięcia certyfikacji

 

Zawieszenie certyfikatu

 

Certyfikat DEKRA może zostać czasowo zawieszony w przypadku:

 • zgłoszenia przez osobę certyfikowaną czasowej rezygnacji z certyfikatu

 • gdy osoba certyfikowana lub zleceniodawca, tj. podmiot delegujący pracownika do procesu certyfikacji, nie dopełniają obowiązków nałożonych na nich w związku z certyfikacją (np. obowiązku informowania o zmianach), lub nie spełniają zobowiązań wynikających umowy zawartej z DEKRA (w szczególności zobowiązań dotyczących płatności);

 • gdy certyfikat DEKRA wykorzystywany będzie niezgodnie z warunkami użytkowania, określonymi w Ogólnych Warunkach Certyfikacji Osób,

 • stwierdzenia przekroczenia uprawnień, wynikających z przyznanego certyfikatu lub mających na celu świadome wprowadzenie w błąd,
 • niespełnienia wymagań określonych przez jednostkę certyfikującą, stwierdzonego w okresie ważności certyfikatu.

 

Cofnięcie certyfikatu

 

Certyfikat musi zostać cofnięty, jeśli:

 • warunki przyznania certyfikatu nie są spełnione (np. ze względu na podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych w procedurze certyfikacyjnej),
 • nie są spełnione wymagania postawione przez jednostkę certyfikacyjną w okresie zawieszenia certyfikatu kompetencji,
 • wystąpią inne przyczyny uprawniające do cofnięcia certyfikatu na podstawie Ogólnych Warunków Certyfikacji Osób.

 

W przypadku cofnięcia certyfikatu, uzyskanie certyfikatu wymaga ponownej certyfikacji.

Cofnięcie certyfikatu bez możliwości jego wznowienia oznacza konieczność poddania się przez kandydata ponownemu procesowi certyfikacji.    

 

 

WAŻNE! DEKRA Certification nie prowadzi szkoleń z zakresu objętego programem certyfikacji.

 

Uznane jednostki szkoleniowe to:

 

Jednocześnie DEKRA akceptuje wnioski kandydatów, którzy ukończyli szkolenia w innych jednostkach szkoleniowych pod warunkiem, że szkolenie to spełnia warunki DEKRA - dokument PDF ramowego programu szkolenia Inspektorów Ochrony Danych.

    

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

Kontakt

 

KONTAKT TELEFONICZNY:

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

Najbliższe terminy egzaminów na Inspektora Ochrony Danych:

 • 17.06.2022 r., Warszawa

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...