Weryfikacja wymagań rozporządzenia 1179/2012

System oceny stopnia spełnienia wymagań rozporządzenia 1179/2012 przez producentów stłuczki szklanej

Produkujesz lub importujesz stłuczkę szklaną? Z DEKRA spełnisz wymagania unijnego rozporządzenia 1179/2012 i ustawy o odpadach.

DEKRA realizuje weryfikację systemów zarządzania jakością producentów stłuczki szklanej zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Komisji UE nr 1179/2012 i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i ustawy o odpadach.

Weryfikacja wymagań rozporządzenia 1179/2012 w DEKRA

Rozporządzenie UE nr 1179/2012 definiuje szczegółowe kryteria, bez spełnienia których producenci/importerzy stłuczki szklanej uzyskanej w wyniku procesu odzysku, muszą uznać ją za odpad.

Co to jest rozporządzenie Komisji UE nr 1179/2012?

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012, z dnia 10 grudnia 2012 r., na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ustanawia kryteria, określające kiedy stłuczka szklana przeznaczona do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych w procesach przetapiania przestaje być odpadem.
Rozporządzenie nakłada na producentów wykorzystujących stłuczkę szklaną szereg obowiązków, w tym dotyczących:
  • jakości stłuczki (m.in. specyfikacje i normy, zawartość elementów nieszklanych, właściwości niebezpieczne),
  • stosowania odpadów jako wsad w procesie odzysku,
  • procesów i technik przetwarzania,
  • oświadczeń o zgodności,
  • systemu zarządzania.

Dla kogo jest weryfikacja wymagań rozporządzenia 1179/2012?

System oceny stopnia spełnienia wymagań rozporządzenia 1179/2012 opracowany został z myślą o:
  • producentach stłuczki szklanej przeznaczonej do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych w procesach przetapiania,
  • importerach ww. stłuczki szklanej,
  • innych organizacjach, które stosują odpad jako wsad w procesie odzysku i/lub prowadzą procesy i techniki przetwarzania zgodnie z rozporządzeniem.
Rozporządzenie nakłada również na importerów stłuczki szklanej obowiązek wymagania od swoich dostawców udokumentowania wdrożenia i weryfikacji systemu zarządzania jakością przez zewnętrzną jednostkę kontrolną.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA Certification jest niezależną jednostką certyfikacyjną upoważnioną do oceny systemu zarządzania jakością w firmach przemysłu szklarskiego oraz do weryfikacji zgodności ww. systemu z wymaganiami rozporządzenia 1179/2012.