Weryfikacja wymagań rozporządzenia 333/2011

System oceny stopnia spełnienia wymagań rozporządzenia 333/2011 przez producentów złomu

Produkujesz lub importujesz złom żelaza, stali lub aluminium? Z DEKRA spełnisz wymagania prawa Unii Europejskiej (rozporządzenia 333/2011 i dyrektywy 2008/98/WE).

Rozporządzenie Rady UE nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawia kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Weryfikacja wymagań rozporządzenia 333/2011 w DEKRA

DEKRA realizuje weryfikację systemów zarządzania jakością producentów złomu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady UE nr 333/2011 i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE.
Ocenie podlegają udokumentowane procedury w obszarach określonych przez rozporządzenie, tj. dotyczących m.in.:
  • monitorowania jakości złomu,
  • kontroli przyjęcia odpadów do odzysku,
  • szkoleń pracowników.

Co to jest rozporządzenie Rady UE nr 333/2011?

Rozporządzenie Rady UE nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawia kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.
Na mocy dyrektywy 2008/98/WE przedsiębiorcy dokonujący odzysku złomu mogą samodzielnie ocenić, czy przerabiany złom stanowi odpad.
Rozporządzenie 333/2011 dotyczy:
  • złomu żelaza,
  • złomu stali,
  • złomu aluminium (w tym stopów aluminium).

Dla kogo jest weryfikacja wymagań rozporządzenia 333/2011?

System oceny stopnia spełnienia wymagań rozporządzenia 333/2011 przez producentów złomu opracowany został z myślą o:
  • producentach złomu żelaza, stali i aluminium (oraz stopów aluminium),
  • importerach ww. rodzajów złomu,
  • innych organizacjach, które stosują odpad jako wsad w procesie odzysku i/lub prowadzą procesy i techniki przetwarzania zgodnie z rozporządzeniem.
Rozporządzenie nakłada również na importerów złomu obowiązek wymagania od swoich dostawców udokumentowania wdrożenia i weryfikacji systemu zarządzania jakością przez zewnętrzną jednostkę kontrolną.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA Certification jest niezależną jednostką certyfikacyjną upoważnioną do oceny systemu zarządzania jakością w firmach branży obrotu złomem oraz do weryfikacji zgodności ww. systemu z wymaganiami rozporządzenia 333/2011.