Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy podczas korzystania z naszych ofert i usług, oraz abyś wiedział, w jaki sposób je wykorzystujemy.
Wszędzie tam, gdzie DEKRA przetwarza dane osobowe, takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w celach wskazanych w ewentualnych dodatkowych informacjach o prywatności, które Państwu udostępniamy, gdy pozyskujemy dane.
Przetwarzanie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny

DEKRA Certification sp. z o.o.
ul. Legnicka 48H, 54-202 Wrocław
e-mail: odo.pl@dekra.com
DEKRA Certification sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być również współadministrowane przez DEKRA Certification sp. z o.o. oraz inne spółki należące do Grupy DEKRA na mocy umowy zawartej między tymi spółkami, jednak o takich sytuacjach każdorazowo informujemy w dedykowanej klauzuli informacyjnej lub w dodatkowym oświadczeniu o prywatności.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Rejestrujemy i zapisujemy adres IP Państwa komputera w celu przesłania na Państwa komputer zawartości naszej strony internetowej odwiedzanej przez Państwa (np. teksty, zdjęcia, pliki udostępnione do pobrania itp.) (por. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy te dane również w celu zidentyfikowania i ścigania ewentualnych nadużyć. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust.1 lit. f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie należytego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem.

Inne cele

Przetwarzamy również dane osobowe, które użytkownik podaje dobrowolnie. Dane przetwarzane przez nas w tym kontekście obejmują dane klientów, pracowników i dostawców w zakresie niezbędnym do celów określonych w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
O ile przetwarzamy Państwa dane w sposób opisany powyżej w celu przyjęcia i realizacji Państwa zapytania, umówionego spotkania lub zamówienia (np. newslettera), są Państwo zobowiązani do udostępnienia nam tych danych. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować Państwa prośby.
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, np. marketingowych (por. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do czasu wycofania zgody.

Kontakt za pośrednictwem formularzy

W ramach kontaktu z DEKRA (np. poprzez formularze, e-mail, rozmowy telefoniczne) zbierane są dane osobowe. Na naszej stronie internetowej udostępniamy formularze do kontaktu z DEKRA, formularze zamówień, formularze do rezerwacji, formularze do tworzenia ofert, formularze do subskrypcji newslettera i inne (np. do zamawiania materiałów informacyjnych, składania skarg i reklamacji).
Jakie dane są zbierane w ramach poszczególnych formularzy, jest widoczne w danym formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu wskazanym w formularzu, tj. w szczególności odpowiedzi na Państwa zapytanie, obsłudze zgłoszenia, jak również w celu kontaktu i technicznego zarządzania danymi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub Państwa dobrowolnie udzielona zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jeśli kontakt ma na celu realizację usługi lub podjęcie działań niezbędnych przed realizacją usługi wówczas do przetwarzania danych ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (np. dla celów podatkowych, rachunkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak np. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania / zrealizowaniu usługi. Proces ten zostaje zakończony, gdy tylko dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona a umowa zrealizowana i gdy nie ma przeciwwskazań prawnych do przechowywania danych (np. upłynął okres przetwarzania danych określony przez poszczególne przepisy prawne). Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda dane mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Z reguły przekazujemy Państwa dane do odpowiedniej spółki DEKRA, gdzie są one przetwarzane w celu dostarczenia usług i wsparcia, o które Państwo poprosili.
Oznacza to, że informacje mogą być również przetwarzane przez inne podmioty prawne Grupy DEKRA. Jednak takie przetwarzanie jest ograniczone do zakresu wymaganego do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub do których inna osoba prawna działająca jako dostawca usług / podmiot przetwarzający musi przestrzegać instrukcji otrzymanych od administratora.
Dostawcy usług / procesorzy, którymi mogą być również inne podmioty, np. dostawcy usług informatycznych, są związani instrukcjami. W związku z tym podlegają naszym wymaganiom, które obejmują przetwarzanie Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności są oni zobowiązani umową do traktowania Państwa danych w sposób ściśle poufny i nie mogą ich przetwarzać w celach innych niż uzgodnione.
Przekazanie danych do podmiotu przetwarzającego dane odbywa się na podstawie art. 28 ust. 1 RODO.
Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim ani nie udostępniamy ich w inny sposób w celach komercyjnych.
Poprzez integrację treści zewnętrznych (np. YouTube, Vimeo, Google, Facebook), dane takie jak adres IP, przeglądarka i zawartość Javascript mogą być przekazywane do wymienionych dostawców zewnętrznych, gdy strona jest ładowana. Jeśli nie chcą Państwo, aby dostawcy zewnętrzni otrzymywali ww. informacje, nie należy udzielać zgody na przetwarzanie plików cookies Marketing & Social Media. W rezultacie jednak nie będą Państwo mogli korzystać z tych funkcji na naszej stronie internetowej.
Poza tym przekażemy Państwa dane osobowe organom ścigania i ewentualnie poszkodowanym osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jeżeli będzie to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do wszczęcia postępowania sądowego. Jednakże takie przekazanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zaistnieją konkretne dowody na nielegalne postępowanie lub nadużycie. Przekazanie Państwa danych może mieć miejsce również wtedy, gdy przyczynia się to do egzekwowania warunków użytkowania przedmiotu zamówienia lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do przekazywania informacji określonym organom publicznym na ich żądanie. Należą do nich organy ścigania, organy ścigające przestępstwa zagrożone karą grzywny oraz organy finansowe.
Przekazywanie tych danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zwalczaniu nadużyć, ściganiu czynów karalnych oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, chyba że nasze interesy nie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać Państwa dane osobowe, np. realizować usługi we własnym imieniu, wówczas stają się odrębnymi administratorami danych osobowych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

DEKRA może przekazywać dane osobowe do podmiotów (np. dostawców usług IT), które będą przetwarzać dane osobowe w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w RODO, np. na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od DEKRA dalszych informacji oraz otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Bezpieczeństwo

DEKRA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wszelkich danych osobowych, które nam Państwo przekazują przed ich przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to również korzystania z usług zewnętrznych. Sprawdzamy skuteczność stosowanych przez nas środków ochrony danych i stale je ulepszamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie dane osobowe wprowadzane do formularzy online są szyfrowane podczas ich przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics

W zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych świadczonej przez Google LLC. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google").
Zakres przetwarzania
Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z naszych stron internetowych. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
Korzystamy z ulepszenia technicznego "Google Signals", które umożliwia wykrywanie różnych urządzeń. Umożliwia to przypisanie poszczególnych odwiedzających witrynę do różnych urządzeń końcowych. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy odwiedzający zalogował się do usługi Google podczas odwiedzania strony internetowej i jednocześnie aktywował opcję "spersonalizowanej reklamy" w ustawieniach swojego konta Google.
Anonimizacja adresu IP jest włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Cel i podstawa prawna przetwarzania
W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy wykorzystania witryny przez użytkownika i tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i efektywności naszych kampanii marketingowych.
Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest oświadczenie użytkownika o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Okres przechowywania
Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.
Odbiorcy
Odbiorcami danych są/mogą być:
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO);
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;
  • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Nie można wykluczyć, że władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Tam, gdzie dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych równoważnego z europejskimi standardami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE zawartych z dostawcą usług w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Spółka dominująca Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii, USA. Nie można wykluczyć transferu danych do USA i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za państwo trzecie z punktu widzenia ochrony danych. Użytkownik nie ma tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do żadnych środków prawnych przeciwko dostępowi władz.
Prawo do wycofania zgody
Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, zmieniając USTAWIENIA PRYWATNOŚCI DANYCH . Zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej wycofania pozostaje nienaruszona.
Użytkownik może również zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki w celu uniemożliwienia zapisywania plików cookies. Jeśli jednak użytkownik skonfiguruje przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookies, może to spowodować ograniczenie funkcjonalności tej i innych witryn internetowych. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez:
a. niewyrażenie zgody na zapisanie pliku cookie lub
b. pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics TUTAJ .
Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i polityki prywatności Google można znaleźć na stronach https://marketingplatform​.google​.com/about/analytics/terms/us/ i https://policies​.google​.com/?hl=en .
Cookies
Osadzanie wtyczek mediów społecznościowych
Usuwanie danych
Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych
Inspektor ochrony danych