Kolejnictwo
Transport kolejowy

Kolejnictwo

Kolej w dzisiejszych czasach to nie tylko transport szynowy ale także technologie komunikacyjne i informatyczne, wymagające odpowiedniej integracji i zarządzania. Różne linie kolejowe muszą spełniać wymogi przepisów krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności.
DEKRA to jednostka certyfikujaca mająca uprawnienia do przeprowadzania ocen wszystkich podsystemów i ich składników interoperacyjności, względem wszystkich TSI, certyfikujaca systemy zarządzania taborem i infrakstrukturą kolejową oraz zapewniająca zgodność z międzynarodowymi normami, prawem polskim i dyrektywami Unii Europejskiej.