Certyfikacja ISO 22000

Certyfikacja ISO 22000: Zapewnienie bezpiecznej żywności - od gospodarstwa rolnego do stołu kuchennego

Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000 ma duże znaczenie w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle spożywczym i paszowym.

Wymagania jakościowe stały się bardziej złożone ze względu na wyższy stopień przetworzenia i coraz bardziej zróżnicowane surowce wykorzystywane w międzynarodowych trendach żywnościowych.

O certyfikacji ISO 22000

Proces certyfikacji zgodnie z ISO 22000 obejmuje m.in:
  • Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000 jest w dużej mierze analogiczne do znanych norm ISO 9001 i ISO 14001. Ułatwia to w znacznym stopniu certyfikowanym firmom wypełnianie obowiązków prawnych w ramach odpowiedzialności za produkt (obowiązki organizacyjne, selekcyjne, kontrolne, dokumentacyjne i należytej staranności).
  • Nacisk kładziony jest na identyfikację, ocenę i kontrolę wszystkich możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. Kluczowe znaczenie ma również przejrzyste ujawnianie wszystkich informacji z całego łańcucha produkcyjnego, które są lub mogą być istotne dla kwestii bezpieczeństwa.
  • Zakłada się wdrożenie koncepcji HACCP do prewencyjnej analizy zagrożeń i określenia odpowiednich punktów kontrolnych, jak również koncepcji dobrej produkcji, dobrej higieny i dobrej praktyki rolniczej.

Skorzystaj z naszego doświadczenia

  • Certyfikacja uznawana na całym świecie: ISO 22000 obowiązuje w całej branży i na całym świecie.
  • Niski nakład pracy związany z dokumentacją i certyfikacją umożliwiający integrację z istniejącymi systemami zarządzania.
  • Dzięki certyfikacji DEKRA zgodnie z ISO 22000 producenci i dostawcy zmniejszają swoje ryzyko odpowiedzialności i udowadniają, że są niezawodnym partnerem w przemyśle spożywczym, zorientowanym na jakość.