Inspekcje statycznych systemów składowania

Bezpieczeństwo i odbiory techniczne systemów regałowych średniego i wysokiego składowania

Zły stan techniczny oraz niestabilność regałów (wynikająca np. z ich niewłaściwego ustawienia, wad konstrukcyjnych lub przekroczenia maksymalnej nośności) są głównymi przyczynami wypadków, do których dochodzi w magazynach.

Duża liczba wypadów w magazynach wynika także z nieprawidłowych manewrów pracowników obsługujących wózki widłowe.

Przeglądy instalacji systemów regałowych z DEKRA

Realizowane przez ekspertów DEKRA specjalistyczne inspekcje i ekspertyzy statycznych systemów składowania pozwalają uniknąć lub znacząco ograniczyć ryzyko wynikające z użytkowania regałów.
Przekłada się to na zwiększenie bezpieczeństwa warunków pracy osób zatrudnionych na stanowiskach magazynowych w Twojej firmie.
Regały magazynowe podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym przez osoby przeszkolone i technicznie kompetentne.
[Dz. U. Nr 191 poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1745]
Dzięki tej usłudze spełnisz wymagania prawne, wynikające z zapisów Konstytucji RP, Kodeksu Pracy, rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn* przez pracowników podczas pracy.
* wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy;
Jeśli kontrahenci wymagają od Twojej organizacji spełnienia specyficznych wymagań branżowych, dotyczących regałów magazynowych, inspekcje statycznych systemów składowania realizowane przez DEKRA również umożliwią sprawne i szybkie dostosowanie się do tych wytycznych.
Zminimalizowanie ryzyka wynikające z użytkowania sprawdzonych regałów pozwoli na ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z zapobiegania ewentualnym awariom.

Co to są inspekcje instalacji systemów regałowych?

Inspekcje i ekspertyzy statycznych systemów składowania prowadzone przez doświadczonych ekspertów DEKRA obejmują:
 • audyty dostawcy instalacji regałowych
 • oględziny i przeglądy eksperckie
 • kontrolę przed podpisaniem protokołu odbioru
 • sprawdzenie dokumentów załączonych do instalacji regałowych
 • szkolenia w zakresie przeglądów bieżących
 • szkolenia dla personelu magazynowego z zakresu bezpiecznej obsługi instalacji regałowych
W ramach usługi specjaliści DEKRA przekażą Twojej organizacji informacje niezbędne do wykonywania wewnętrznych kontroli okresowych i zwrócą uwagę na istniejące ryzyko i niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem regałów.
Obiektywnym dowodem na spełnienie krajowych przepisów prawnych, norm branżowych oraz wymagań międzynarodowych norm i dyrektyw jest raport techniczny, który DEKRA wystawia na koniec realizacji usługi.

Normy stosowane przez DEKRA

 • PN-EN 15635 - Stalowe statyczne systemy składowania - Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania
 • PN-EN 15620 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne
 • PN-EN 15512 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania konstrukcji
 • PN-EN 15629 - Stalowe statyczne systemy składowania. Specyfikacja urządzeń do składowania
Normy powiązane:
 • PN-ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania
 • ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością – Wymagania
 • ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania
 • ISO 28000 - Wymagania techniczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw
 • ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne

Dla kogo są inspekcje instalacji systemów regałowych?

 • PRSES, czyli osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów składowania;
 • Pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za pracowników;
 • Służb BHP;
 • Kierowników Magazynów;
 • Działów Utrzymania Ruchu.

Dlaczego DEKRA?

DEKRA zalicza się do ścisłej czołówki wśród międzynarodowych, niezależnych jednostek certyfikujących. Znak DEKRA jest rozpoznawalny i respektowany przez firmy i instytucje w Polsce, Europie i na świecie. Zatrudnionych w DEKRA ekspertów wyróżniają wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm oraz doskonała znajomość norm i stale pogłębiana wiedza techniczna.
Pobierz formularz do przygotowania oferty