Inicjatywy i standardy

DEKRA dąży do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sposób systematyczny. Opieramy się na wewnętrznych standardach, odpowiednich środkach i uznanych normach międzynarodowych:
  DEKRA aktywnie uczestniczy w inicjatywie ONZ Global Compact (UNGC), wdrażając jej 10 zasad w swojej działalności. UNGC to największa na świecie platforma promująca odpowiedzialny biznes, opierająca się na uniwersalnych wartościach i dążąca do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).
  DEKRA angażuje się w budowę inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki globalnej, która przynosi korzyści wszystkim:
  • Prawa człowieka: Popieramy i respektujemy międzynarodowe standardy w zakresie praw człowieka, dbając o to, by nasza działalność nie przyczyniała się do ich naruszeń.
  • Standardy pracy: Chronimy wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych, eliminujemy wszelkie formy pracy przymusowej i pracy dzieci, a także zwalczamy dyskryminację w zatrudnieniu.
  • Ochrona środowiska: Stosujemy ostrożne podejście do wyzwań ekologicznych, podejmujemy inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i promujemy technologie przyjazne dla planety.
  • Przeciwdziałanie korupcji: Zwalczamy korupcję we wszystkich jej formach, budując kulturę uczciwości i przejrzystości.