Weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej pod kątem podstawowych wymagań bezpieczeństwa użytkowania produktu

Zakres usługi  weryfikacji i oceny dokumentacji technicznej (dostarczonej przez klienta) pod kątem wymagań i przepisów UE dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu obejmuje:
 • Odniesienie i podsumowanie przepisów prawodawstwa UE (dyrektywy).
 • Odniesienie i podsumowanie standardów technicznych UE (normy).
 • Raport z kontroli dokumentacji technicznej,
 • Wykonanie oceny przedstawionych dokumentów takich jak:
  • lista komponentów wchodzących w skład wyrobu (BOM);
  • rysunki, schematy eklektyczne;
  • certyfikaty i poświadczenia zgodności;
  • DoC EMC/LVD/RoHS dla dużej części komponentów wchodzących w skład produktu;
  • raporty z badań dla poszczególnych podzespołów i elementów wyrobu;
 • Wzór DoC zgodnie z Dyrektywą 768/2008 / WE, oraz PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010.
 • Wnioski końcowe, uwagi i wskazania pokontrolne.
Usługa skierowana do importerów i dystrybutorów wyrobów przemysłowych, które muszą spełniać wymagania EU/CE przed wprowadzeniem na rynek.