Skarga na firmę certyfikowaną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

Skarga na firmę certyfikowaną przez DEKRA Certification Sp. z o.o.

 

Czy che Pan/Pani złożyć skargę na certyfikowaną przez nas firmę?

 

W kolejnym kroku sprawdzimy naszą dokumentację oraz przekażemy Pana/Pani skargę do certyfikowanej przez nas organizacji, aby mogła się do niej odnieść.

Po ustosunkowaniu się naszego klienta do Pana/Pani skargi, niezwłocznie poinformujemy o dalszym postępowaniu.

 

DANE FIRMY, NA KTÓRĄ CHCESZ WNIEŚĆ SKARGĘ:

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest DEKRA Certfication Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 H, 54-202 Wrocław, biuro.wroclaw@dekra.com, tel. +48.71.780-47-77 (dalej „Administrator danych”).

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych pod adresem: odo.pl@dekra.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie i obsługa złożonej przez Państwa skargi, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Odbiorcami danych mogą podmioty na które złożyli Państwo skargę, inne spółki z Grupy DEKRA oraz podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. auditorzy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT. Z uwagi na procedury akredytacyjne i notyfikacyjne, Państwa dane mogą być udostępniane również podmiotom akredytującym i notyfikującym, a udostępnienie wynika z obowiązków akredytacyjnych/notyfikacyjnych, którym podlega Administrator danych.

5. Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM firmy ZOHO na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy transferowej powstałej w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne UE. Firma ZOHO potwierdza spełnienie europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia i obsługi skargi, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację.

7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (uzupełnienia, poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia, w dowolnym momencie, każdej udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile takie zgody zostały udzielone. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2.

8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia i obsługi skargi.
Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zrealizowania zgłoszenia.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.

1 out of 2

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Hanna Korol
T. +48.606.913.070
@ odo.pl@dekra.com