Zrównoważony rozwój
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Zrównoważony rozwój

Przyjęta przez ONZ w 2015 Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zobowiązała państwa członkowskie do wspólnego wysiłku, aby w roku 2030 uczynić naszą planetę sprawiedliwym, pokojowym i zrównoważonym miejscem do życia dla wszystkich ludzi. Ogłoszonych zostało 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, których realizacja ma przyczynić się do urzeczywistnienia tej ambitnej wizji.
Aby się ziściła, wspólnie muszą działać nie tylko osoby prywatne, ale też organizacje pozarządowe, państwa oraz biznes.

Także DEKRA Certification włączyła się w działania na rzecz powodzenia Agendy 2030. Chcemy wspierać naszych klientów w realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, poprzez oferowanie usług, które pomogą w ich osiągnięciu. Wspólnie przekształćmy nasz świat jeszcze lepsze miejsce do życia dla nas wszystkich!

Cele, w których realizacji chcemy wspierać odpowiedzialny biznes w Polsce:
Cel 2: Zero głodu
Chcesz wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo?
Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 7: Czysta i dostępna energia
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 10: Mniej nierówności
Cel 12: Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja
Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu
Cel 15: Życie na lądzie
Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów
Dowiedź się więcej: